Izvleček

Avstrijski geodeti v letu 2019 zaznamujejo 50. obletnico zakonske uveljavitve avstrijskega zakona o geodetski izmeri. Z navedenim zakonom se je uradno začel vzpostavljati tako imenovani pravni mejni kataster (nem. der Grenzkataster), ki je prinesel pomembno prelomnico v avstrijskem zemljiškem katastru, saj še vedno zagotavlja pravno varnost glede poteka meje zemljiških parcel. Ta pomembna obletnica prinaša priložnost, da se oceni in predstavi razvoj, uveljavljanje in delovanje pravnega mejnega katastra širši znanstveni in strokovni skupnosti. Kratkemu zgodovinskemu orisu avstrijskega katastra v članku sledi predstavitev prehoda z davčnega na pravni mejni kataster. Predstavljen je veljavni sistem zemljiškega katastra v Avstriji, s svojimi prednostmi in slabostmi. Dodatno so predstavljene načrtovane razvojne naloge.

Ključne besede: zemljiški kataster, pravni mejni kataster, davčni kataster, zakon o geodetski izmeri, zemljiški administrativni sistem, zemljiška parcela, Avstrija