Izvleček

Namen prispevka je predstaviti zakonske predpise na področju zemljiškega katastra v Sloveniji od nastanka parcelno orientiranega katastra v začetku 19. stoletja do danes. Ob tem smo izpostavili bistvene značilnosti zakonodaje za posamezno obdobje, pri čemer smo se osredotočili predvsem na zahtevane vsebine dokumentacije o zemljiškokatastrskih postopkih. V raziskavi smo preučevali vrste zemljiškokatastrskih postopkov, ki so se izvajali v obravnavanih obdobjih. Želeli smo preučiti dinamiko izvajanja katastrskih postopkov v odvisnosti od veljavne zakonodaje in za študijsko območje izbrali 67 katastrskih občin v osrednji Sloveniji, ki pripadajo geodetskima pisarnama Trbovlje in Litija. Na izbranem območju smo analizirali številčnost izvedbe zemljiškokatastrskih postopkov, pri izbranih katastrskih občinah pa smo še podrobneje analizirali vrste zemljiškokatastrskih postopkov. Ugotovljeno je bilo, da je dinamika izvajanja zemljiškokatastrskih postopkov zelo različna po obdobjih. Pregled vsebine elaboratov je nadalje pokazal izredno razliko med posameznimi obdobji, zanimivo pa je, da se velike razlike pojavijo tudi med različnimi izvajalci/geodeti. Poznavanje teh posebnosti je izrednega pomena za pravilno uporabo arhivskih zemljiškokatastrskih virov pri zemljiškokatastrskih storitvah.

Ključne besede: zemljiški kataster, zemljiškokatastrski postopki, zakonodaja, elaborat, evidenca elaboratov, EVELA, Slovenija