Izvleček

Obstaja več metod za določanje položaja z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov GNSS (angl. Global Navigation Satellite System). Metode so klasificirane glede na dosegljivo točnost položaja, trajanje opazovanj za zanesljivo rešitev ter način določitve položaja – število sprejemnikov, vrsto uporabljenih opazovanj, izbrani GNSS-sistem ipd. Ena izmed pomembnejših za določitev položaja v GNSS je metoda PPP (angl. Precise Point Positioning), in sicer predvsem zaradi enostavnosti in stroškovne učinkovitosti. V članku predstavljamo metodo PPP, njene prednosti in omejitve ter napake, ki se lahko pojavijo pri določanju položaja z njo. Predstavljeni so rezultati analize empiričnega določanja položaja z metodo PPP, to so natančnost, čas konvergence, izpad podatkov, ponovljivost določitve položaja ter dosežena točnost na temelju treh serij opazovanj, vsake v trajanju po štiri ure. Pridobljene koordinate smo primerjali z referenčnimi koordinatami, ki smo jih določili s spletno storitvijo AUSPOS. Ugotovili smo, da je odstopanje med horizontalnimi koordinatami, določenimi s PPP-metodo, in referenčnimi vrednostmi, od 1 do 7 centimetrov, medtem ko so odstopanja pri višinah od 7 do 20 centimetrov.

Ključne besede: PPP, GPS, GNSS, točnost, IGS