Izvleček

V upravnih, pravdnih in nepravdnih postopkih se ugotavljajo tržne zakupnine za kmetijska zemljišča (na primer v denacionalizacijskih postopkih). Ker je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG RS, v nadaljnjem besedilu: sklad) največji zakupodajalec kmetijskih zemljišč, je raven zakupnin iz njegovega cenika vodilo ali osnova za izračun tržnih zakupnin, ki jih na primer posamezne občine obračunavajo pri zakupu občinskih zemljišč. Prav tako se na skladov cenik sklicujejo pri pripravi cenilskih in izvedenskih mnenj. V prispevku obravnavamo primer izračuna tržnih zakupnin, ko cenika sklada ni mogoče uporabiti. Pri tem je največja težava pridobitev objektivnih in zanesljivih podatkov o ponudbi in povpraševanju za kmetijska zemljišča. V veliko pomoč bi bila boljša, enotna organizacija e-arhivov z enotno informacijsko podporo v obliki vzpostavljene baze ponudb za prodajo in nakup kmetijskih zemljišč pa tudi zakup in oddajo kmetijskih zemljišč v zakup. Tako dostopnost podatkov tudi ne bi bila ovirana zaradi roka hrambe uradnih dokumentov ob morebitni analizi preteklih obdobij.

Ključne besede: vrednotenje kmetijskih zemljišč, kmetijska zemljišča, tržne zakupnine, izračun tržnih zakupnin, evidence, elektronska hramba