Izvleček

3D-kataster nepremičnin (krajše 3D-kataster) je eno izmed pomembnih interdisciplinarnih raziskovalnih področij, na evropski in širši mednarodni ravni. Prve teoretične razprave segajo v 90. leta preteklega stoletja in se v začetku novega tisočletja še krepijo. Takrat so se oblikovali prvi mednarodni forumi za spodbujanje raziskav in oblikovanje teoretičnih zasnov 3D-katastra nepremičnin, ki jih je mogoče uveljaviti v praksi. Za spodbujanje sodelovanja med različnimi raziskovalnimi pobudami na širokem področju 3D-katastra je bila pri mednarodnem združenju FIG oblikovana delovna skupina za 3D-katastre. Pod okriljem FIG-a se je do danes zvrstilo pet tematskih delavnic oziroma mednarodnih forumov. Namen prispevka je podati kronološki pregled raziskav na področju 3D-katastrov s predstavitvijo objav, ki so pomembno usmerjale razvoj tega področja. Glavni vir so bile objave na mednarodnih forumih organizacije FIG, doktorske disertacije in znanstvene objave v mednarodnih revijah, katerih članki so opremljeni z digitalnim identifikatorjem DOI. Z raziskavami so bila v dveh desetletjih rešena številna pereča vprašanja, a obenem se pojavljajo nova, kompleksnejša vprašanja, predvsem povezana z uveljavitvijo 3D-konceptov v katastrskih sistemih posameznih držav, z večnamensko uporabo vsebinsko bogatih in kakovostnih 3D-katastrskih podatkovnih zbirk ter z združevanjem različnih prostorskih podatkovnih nizov v okviru 3D-katastra.

Ključne besede: kataster, nepremičnine, 3D-kataster, zemljiška administracija, LADM