Izvleček

V članku predstavljamo postopek računanja terenskega popravka za območje Srbije na temelju tako imenovanega digitalnega modela gostote DMG (angl. Digital Density Model) topografskih mas, to je mas Zemljine skorje nad ploskvijo geoida. DMG je bil določen na podlagi digitalnega modela reliefa (DMR) ločljivosti 30 x 30 metrov in osnovne geološke karte Srbije, ob tem pa smo upoštevali domneve o gostoti mas Zemljine skorje na obravnavanem območju. Predpostavljali smo, da je gostota litosferskih mas na območju Srbije med 2200 kg/m3 in 2800 kg/m3. Terenski popravek smo izračunali v 5765 točkah, ki so enakomerno razporejene po območju Srbije. V raziskavi smo tudi primerjali tako pridobljene rezultate s popravki modela terena, ko smo predpostavili, da je gostota litosfere na študijskem območju enaka in znaša 2670 kg/m3. Rezultati primerjalne analize so pokazali, da se terenski popravki razlikujejo od –1,31 mGal do 0,73 mGal, pri čemer pa je 98 % izračunanih razlik v intervalu ±0,2 mGal.

Ključne besede: težnost, gostota, topografske mase, terenski popravek, Srbija