Izvleček

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in njihovi potencialno negativni učinki na okolje so dandanes zelo odmevni. Vseeno pa si ne moremo predstavljati zadostne pridelave kmetijskih rastlin povsem brez njih, zato je treba več pozornosti nameniti obvladovanju njihove rabe z upoštevanjem prostorskih okoljskih podatkov. V prispevku smo prikazali uporabo orodja FOOT-CRS (Footprint-Catchment Scale), ki je bilo razvito v evropskem projektu z naslovom Functional tools for pesticide risk assessment and management na modelni lokaciji na Apaškem polju. Rezultati nazorno kažejo, da lahko potencialne negativne vplive izbranih FFS predvidimo vnaprej, na podlagi česar lahko izbor in uporabo FFS pravočasno ustrezno prilagodimo okoljskim in prostorskim specifikam posameznega vodozbirnega območja, porečja oziroma povodja. Ocene tveganja izpiranja FFS so močno odvisne od kakovostnih prostorskih vhodnih podatkov. Pedološka karta v merilu 1 : 25.000 ne zajame variabilnosti talnih lastnosti dovolj natančno, zato je nujno dopolnjevanje pedoloških podatkov v večjem merilu, s končnim ciljem poznavanja talnih lastnosti na ravni parcele.

Ključne besede: onesnažila, izpiranje, tla, podnebje, vodni viri, karte ranljivosti, Apaško polje