Izvleček

V prispevku je predstavljen postopek izravnave hrvaške gravimetrične mreže 1. reda kot celote. V izravnavo so vključene absolutne in relativne gravimetrične meritve, ki so bile izvedene v štirih fazah. Podan je podroben opis vseh meritev, pa tudi ponovna obdelava absolutnih meritev in predhodna obdelava relativnih gravimetričnih meritev. Opisan je funkcionalni model izravnave, kjer kot neznanke nastopajo absolutne in relativne vrednosti težnega pospeška, popravki linearne kalibracijske konstante ter popravki linearne funkcije hoda gravimetra. V modelu nastopajo absolutne meritve težnega pospeška kot opazovanja. Rezultat izravnave so vrednosti težnega pospeška, ki precej odstopajo od rezultatov predhodnih izravnav, opravljenih v štirih fazah. Razlike presegajo velikost pričakovane natančnosti, kar je posledica pogreškov kalibracijskih konstant gravimetra, ki prej niso bili dovolj obravnavani.
Zaradi tega smo določili novo linearno transformacijsko funkcijo prehoda iz Potsdamskega sistema težnosti v hrvaški gravimetrični referenčni sistem.

Ključne besede: izravnava meritev v gravimetrični mreži, osnovna gravimetrična mreža, Hrvaška, kalibracijska konstanta