Izvleček

V prispevku so prikazane metode za klasifikacijo prostorskih enot, s katerimi je prostor mogoče členiti na homogena območja, ki združujejo lastnosti prostora z vplivom na stanje in spremembe rabe prostora. Pri tem je bilo ugotovljeno, da obstoječe tovrstne metode največkrat ne vključujejo dovolj celovitih kriterijev za združevanje prostorskih enot v homogene skupine. Rezultati analize so pokazali, da na njihovi podlagi ne moremo v celoti prikazati kompleksnosti in raznolikosti prostora, ki sta pomembna pri analizi in interpretaciji sprememb njegove rabe. V prispevku zato predstavljamo nov pristop h klasifikaciji prostora na homogene skupine prostorskih enot, ki temelji na nenadzorovani klasifikaciji digitalnih podob. Predlagan je izbor ustreznega algoritma za razvrščanje prostorskih enot v skupine in uporaba večjega števila kazalnikov, ki rabo prostora obravnavajo celoviteje in s tem omogočajo boljše rezultate klasifikacije. Uporaba nenadzorovane klasifikacije za določanje tipologije pretežne rabe prostora je bila preizkušena na primeru Slovenije. Na ravni občin je bilo določenih sedem tipov pretežne rabe prostora.

Ključne besede: nenadzorovana klasifikacija, prostorska enota, pretežna raba prostora, tipologija, Slovenija