Izvleček

3D-kataster zahteva podatkovne modele, ki so kompleksnejši od podatkovnih modelov za katastre dveh razsežnosti in ki omogočajo vzpostavitev obsežnejših podatkovnih zbirk. Podatki 3D-katastra bi morali biti organizirani v okviru sistema za upravljanje podatkovnih zbirk, ki bi omogočal popolnost in doslednost pri shranjevanju in vzdrževanju katastrskih podatkov. Sistem za upravljanje relacijskih podatkovnih zbirk temelji na tabelarični strukturi, podatki so shranjeni v predhodno določenih kolonah, s prav tako predhodno določenimi vrstami podatkov, kar je nekoliko neugodno za prostorske podatkovne zbirke v 3D razsežnostih. Študija je namenjena preučitvi možnosti uporabe podatkovnih zbirk NoSQL na področju 3D-katastra. Podatkovne zbirke NoSQL omogočajo shranjevanje nestrukturiranih podatkov, brez predhodne določitve vrste ali razreda podatka, kar smo preizkusili kot možnost za vzpostavitev 3D-katastra. Uporabili smo MongoDB in 3D-katastrski podatkovni model. Pripravili smo 3D-katastrske podatke, tako alfa-numerične kot grafične, ki so bili namenjeni uvozu, shranjevanju, upravljanju, poizvedovanju in posodabljanju v podatkovni bazi NoSQL. Shranjene podatke v podatkovni zbirki MongoDB smo grafično predstavili in po podatkih poizvedovali s spletnim brskalnikom, pri čemer smo uporabili Cesium knjižnico.

Ključne besede: 3D-kataster, podatkovna zbirka NoSQL, MongoDB, RDBMS, 3D-vizualizacija, Cesium