Izvleček

V geodeziji s postopki statističnega testiranja hipotez z ocenjevanjem in testiranjem značilnih parametrov ugotavljamo izpolnjevanje nekaterih kriterijev in zahtev pri merskih in računskih postopkih. V praksi so se za presojo značilnih premikov uveljavili nekateri kriteriji, ki testno statistiko primerjajo s konstantama Tcrit = 3 ali Tcrit = 5. V članku predlagamo alternativni postopek za določitev empirične porazdelitvene funkcije s simulacijami v 2D in 3D-geodetski mreži, saj se testna statistika T = d/ σd ne porazdeljuje po nobeni od znanih porazdelitvenih funkcij. Kritična vrednost je spremenljivka, ki pri različni dimenziji mreže ob enakem tveganju ni enaka. Na več testnih primerih pokažemo, da je kritično vrednost Tcrit mogoče izračunati natančneje, kar zagotavlja zanesljivo ugotavljanje značilnih premikov glede na izbrano stopnjo značilnosti testa. V vseh testnih primerih Tcrit doseže vrednost 3 pri tveganju, ki je manjše od 1 % za poljubno dimenzijo mreže. Če ocenimo, da je sprejemljivo tveganje 5 %, je kritična vrednost bistveno manjša od 3 ali 5. Značilne premike je torej smiselno obravnavati glede na sprejemljivo tveganje in ne glede na približno ocenjeno kritično vrednost.

Ključne besede: statistično testiranje hipotez, stopnja značilnosti, simulirana porazdelitvena funkcija, kritična vrednost, dejansko tveganje, premiki točk