Izvleček

Prvi kartografski prikazi in raziskovanja s področja rabe zemljišč so nastali v Združenih državah Amerike že pred prvo svetovno vojno. V letih med vojnama so takšna raziskovanja izvajali predvsem za potrebe regionalnega načrtovanja. Podatki in statistične metode omogočajo primerjavo med stanjem prostora v različnih časovnih obdobjih ter so v pomoč pri prostorskem načrtovanju na vseh ravneh. V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave sprememb prostorske strukture zemljišč v četrti Podgórze (Poljska), ki je del mesta Krakov, in sicer v preteklih 169 letih. Temeljno gradivo za raziskave in analize so kartografska gradiva za izbrana obravnavana leta, to so leta 1847, 1909, 2003 in 2016. Na podlagi teh gradiv so bile določene značilnosti zemljiških parcel kot prostorskih objektov ter njihove spremembe v obdobjih 1847–1909, 1909–2003 in 2003–2016. V ta namen so bile izvedene računalniške prostorske analize, pri čemer so bile med drugim določene porazdelitve ter korelacije med izbranimi prostorskimi spremenljivkami, ki opisujejo lastnosti zemljišč oziroma parcelne strukture obravnavanega območja.

Ključne besede: katastrski načrt, zemljišče, parcela, prostorske analize, statistične analize, raba zemljišč