Izvleček

Namen prispevka je pokazati politiko načrtovanja mest na področju preoblikovanja degradiranih območij, posebej preobrazbe teh območij v stanovanjska naselja. Rezultati raziskave treh izbranih primerov so pokazali, da preobrazba degradiranih območij v stanovanjska naselja prispeva h kakovosti življenja na regeneriranem območju ter njegovi umestitvi v širše območje, tudi z vidika trajnostnega razvoja na lokalni ravni. Razvoj novih stanovanjskih območij prispeva k boljšemu povezovanju prostora in dinamičnejši mobilnosti. Zasnova in načrtovanje novih stanovanjskih območij v skladu z organiziranimi programi, kot je hrvaški nacionalni program socialne stanovanjske gradnje, dovoljuje hitro in celovito izvedbo posegov velikih meril ter zagotavlja enakopravno socialno vključenost in kakovostne življenjske razmere. Območja, ki so bila prej monofunkcionalna, zaprta in nedostopna, tako postajajo večnamenska, odprta in dostopna ter so motor razvoja v širšem kontekstu. Preobrazba, ki temelji na aktivni urbani politiki, celovitem urbanističnem načrtovanju in projektiranju, prispeva k trajnostnemu razvoju na lokalni ravni in izpolnitvi aalborških zavez.

Ključne besede: Zagreb, politika načrtovanja mest, degradirana območja, razvoj stanovanjskih območij, hrvaški nacionalni program socialne stanovanjske gradnje, trajnostni razvoj