Izvleček

V prispevku predstavimo pregled literature po področjih uporabe funkcionalnih regij in območij. Uporabo funkcionalnih regij, funkcionalnih urbanih regij in funkcionalnih urbanih območij zasledimo predvsem v analizah trga dela in drugih družbenogospodarski vidikov, v analizah administrativnih, planskih, statističnih regij in analizah funkcionalnih (urbanih) območij. Pregled literature izvedemo ločeno za svet in Slovenijo.

Ključne besede: funkcionalne regije, funkcionalne urbane regije, funkcionalna območja, funkcionalna urbana območja, področje uporabe, Slovenija