Izvleček

Cilj raziskave je bil na podlagi ocenjenih ekonomskih učinkov poplav, na območju bodočega suhega zadrževalnika poplavnih voda Brdnikova, izdelati vrednotenje različnih načinov izplačila nadomestil, kar bo investitorju omogočilo pregledno odločanje o izbiri najustreznejšega sistema. Pripravili smo štiri oblike nadomestil: (a) enkratno izplačilo, (b) letno rento, (c) izplačilo po škodnem dogodku in (d) odkup zemljišč. Izračunano enkratno izplačilo je konkurenčno letni renti za 40 let uporabe. Renta omogoča investitorju, da od pridelovalcev zahteva izpolnjevanje kmetijsko-okoljskih pogojev. Odkup zemljišč zahteva veliko finančnih sredstev. Izplačila ob nastanku škodnega dogodka zagotavljajo najbolj realno oceno škode in lahko v obdobju štirih desetletij močno variirajo. Ta možnost prinaša tudi dodatne obveznosti glede sanacije kmetijskih površin, pri čemer je zanemarjeno razvrednotenje zemljišč na trgu nepremičnin. Raziskava ponuja dobro podlago za pripravo metodologije za oceno odškodnin na državni ravni, ki je v skladu z zakonom o vodah in se nanaša na škodo na kmetijskih zemljiščih, nastalo zaradi gradnje suhih zadrževalnikov poplavnih voda.

Ključne besede: poplavne vode, suhi zadrževalnik, kmetijstvo, ekonomsko vrednotenje, odškodnina