Izvleček

Med pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na notranje selitve, je obdavčitev nepremičnin. V prispevku obravnavamo vpliv obdavčitve nepremičnin na tokove stalnih selitev med prostorskimi enotami na lokalni ravni. Predstavljen je vpliv spremenjene davčne politike, predvidene s sicer razveljavljenim Zakonom o davku na nepremičnine, na
privlačnost in lepljivost slovenskih občin za tokove selivcev. Za namene proučevanja smo razvili prostorski interakcijski model selitev. Poleg davčne stopnje, ki prek stanovanjske rente vpliva na ceno stanovanjskih nepremičnin in prihodek občine, smo v model vključili še druge pojasnjevalne spremenljivke, in sicer: število prebivalcev, čas potovanja, zaposlenost, povprečni bruto osebni dohodek, prihodek občine na prebivalca, stanovanjske površine na prebivalca in povprečno ceno za kvadratni meter stanovanja. Na podlagi razpoložljivih podatkov smo s pridobljenim modelom z vključitvijo davčne stopnje kot odločitvene spremenljivke analizirali vpliv davčne politike na privlačnost občin v ponoru za selivce v Sloveniji in podrobneje v Mestni občini Ljubljana. Analizirali smo tudi spremembe v prihodkih občin iz naslova obdavčitve nepremičnin obravnavanih območij za selivce.

Ključne besede: stanovanjska renta, davek na nepremičnine, cena stanovanjskih nepremičnin, prihodek občine, prostorski interakcijski model, notranje selitve