Izvleček

Namen študije je bil prispevati k boljšemu razumevanju kakovosti prostovoljno zbranih geografskih informacij VGI (angl. volunteered geographic information) in njihovih koristi. Pri raziskavi smo se osredotočili na možnost uporabe podatkov o stavbah OpenStreetMap za uradne prostorske podatkovne nize. Z vidika pojavne popolnosti podatkov so ugotovitve raziskave primerljive z rezultati podobnih izvedenih študij. Ugotovili smo, da je popolnost podatkov o stavbah z vidika deleža zajetih stavb relativno visoka v središčih mest, z oddaljenostjo od urbanih središč pa se manjša. Prav tako se je izkazalo, da je popolnost opisnih podatkov o stavbah odvisna od stopnje urbanizacije, dodatno pa še od vrste opisnega podatka. Srednja položajna točnost podatkov o stavbah zbirke OpenStreetMap je za urbana območja ocenjena z 0,6 metra, za podeželje pa z 1,7 metra. Ta ocena je več kot petkrat boljša kot pogosto navedena ocena kakovosti podatkov OpenStreetMap, ki jo je objavil Haklay v letu 2010. V prispevku predstavljamo nov pristop v podporo oceni popolnosti podatkov OpenStreetMap, ki se nanašajo na stavbe. Predlagani kazalnik, ki smo ga poimenovali popolnost ujemanja objekta na podlagi površine (angl. matching feature area-based completeness), omogoča oceno popolnosti podatkov za kakršenkoli ploskovni prostorski podatkovni niz. Kazalnik je tudi prilagodljiv, saj ni pogojen z modeliranjem oboda ploskovnega objekta, niti ne s stopnjo posploševanja. Dodatno je predlagana preprosta metoda za posodabljanje uradnih evidenc o stavbah na podlagi množice podatkov OpenStreetMap.

Ključne besede: kakovost, prostorski podatki, popolnost podatkov, OpenStreetMap, prostovoljno zbrane geografske informacije