Izvleček

Razvoj tehnologije GNSS (angl. Global Navigation Satellite Systems), vključno s tehnologijo GPS (angl. Global Positioning System), ter vse večja natančnost in točnost produktov službe IGS (angl. International GNSS Service) prispevajo k vse večji uporabnosti in razširjenosti metode PPP (angl. precise point positioning) za določanje položaja. Služba IGS ponuja popravke o urah satelitov za 30-sekundni interval. V članku obravnavamo in primerjamo rezultate statične določitve položaja z metodo PPP za 30-sekundne popravke ur satelitov in za interpolirane vrednosti 300-sekundnih popravkov ur satelitov. Analiza je izvedena v treh korakih: v prvem je analiziran vpliv obeh vrst popravkov ur na popravke faznih in kodnih opazovanj; v drugem vpliv na mokro komponento troposferske refrakcije WTD (angl. wet troposphere delays); v tretjem pa je predstavljena spremenljivost koordinat v smeri vseh treh koordinatnih osi (n, e, h). V raziskavo sta bili vključeni dve postaji IGS, BUCU in SOFI, ter dve postaji EUREF, COST in AUT1. Rezultati kažejo na 30-odstotno povečanje popravkov faznih opazovanj ob
uporabi interpoliranih vrednosti 300-sekundnih popravkov ur satelita. Na vrednost mokre komponente troposferske refrakcije WTD znaša razlika do nekaj centimetrov, razlika v koordinatah pa je bila največja v smeri komponente n, in sicer na postaji COST in je znašala 5,79 milimetra.

Ključne besede: GPS, GNSS, PPP, IGS, parametri tirnice, parametri ure satelita