Geodetski vestnik, 65 (2021), 3

nasl 65 3            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | ODPRTA ZNANOST | OPEN SCIENCE

Gregor Klemenčič | STROKI NJENO MESTO | GIVE THE PROFESSION ITS DUE

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

TRANSFORMACIJE MED SLOVENSKIMI IN MEDNARODNIMI TERESTRIČNIMI REFERENČNIMI SESTAVI

TRANSFORMATIONS BETWEEN THE SLOVENIAN AND INTERNATIONAL TERRESTRIAL REFERENCE FRAMES

Sandi Berk, Klemen Medved

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.361-384 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

INTEGRACIJA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA S PODATKI PROSTORSKIH AKTOV

INTEGRATION OF LAND CADASTRE WITH SPATIAL PLAN DATA

Martina Rakuša, Anka Lisec, Joc Triglav, Marjan Čeh

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.385-399  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PRIPRAVLJENOST PROSTOVOLJCEV ZA SPOROČANJE SPREMEMB NA TOPOGRAFSKIH KARTAH

THE WILLINGNESS OF VOLUNTEERS TO REPORT CHANGES ON TOPOGRAPHIC MAPS

Mihaela Triglav Čekada, Dalibor Radovan

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.400-439  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

KONKURENČNOST IN KOHEZIJA V REGIONALNEM RAZVOJU ROMUNIJE: TERITORIALNI PRISTOP

COMPETITIVENESS AND COHESION IN ROMANIA'S REGIONAL DEVELOPMENT: A TERRITORIAL APPROACH

Bianca Mitrică, Radu Săgeată, Irena Mocanu, Ines Grigorescu, Monica Dumitraşcu

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.440-458  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

UPORABA VARIACIJ POSPEŠKA ZARADI VPLIVA LUNE IN SONCA PRI IZRAČUNU TIRNIC SATELITOV GLONASS

IMPLEMENTATION OF THE VARIATION OF THE LUNI-SOLAR ACCELERATION INTO GLONASS ORBIT CALCULUS

Sid Ahmed Medjahed, Abdelhalim Niati, Noureddine Kheloufi, Habib Taibi

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.459-471 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

 

Mihaela Triglav Čekada | RAPALSKI MEJNIKI V KNJIGI: MEJA NA RAZVODNICI

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

   ZASEDANJE STROKOVNJAKOV ZA UPRAVLJANJE GEOPROSTORSKIH INFORMACIJ – UN-GGIM

   POROČILO O SLOVENSKEM TRGU NEPREMIČNIN ZA LETO 2020

   OBNOVLJENA DRŽAVNA GEODETSKA TOČKA 1. REDA – KUCELJ

   EVROPSKI FORUM ZA GEODEZIJO

  

NOVICA FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

    UL FGG GOSTILA 32. SEDLARJEVO SREČANJE

        

DRUŠTVENE NOVICE | News from SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

    49. GEODETSKI DAN V KOPRU

    

REDNA LETNA SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE 2021

DELOVNI TEDEN IN GENERALNA SKUPŠČINA MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV FIG 2021

XXIV. KONGRES ISPRS 2021 – V DIGITALNI OBLIKI

STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE TER PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA PO SLOVENIJI

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF


DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 5. 2021 DO 31. 7. 2021

49. GEODETSKI DAN - SPONZORJI

POKROVITELJI | SPONSORS

ERRATA