Geodetski vestnik, 63 (2019), 2

nasl 63 2            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | ZAVZETOST | ENGAGEMENT

Blaž Mozetič | SREČEVALIŠČE | MEETING POINT

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES


DEFORMACIJSKA ANALIZA V GEODETSKIH MREŽAH Z ROBUSTNIMI METODAMI

DEFORMATION ANALYSIS WITH ROBUST METHODS IN GEODETIC NETS

Tomaž Ambrožič, Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Amir Hajdar, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.163-178 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DINAMIKA IZVAJANJA ZEMLJIŠKOKATASTRSKIH POSTOPKOV GLEDE NA SPREMINJAJOČO SE ZAKONODAJO

THE DYNAMIC OF CADASTRAL PROCEDURE IMPLEMENTATION IN RELATION TO THE CHANGEABLE CADASTRAL LEGISLATION

Mateja Krivic, Miran Ferlan, Anka Lisec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.179-198 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PRILOŽNOSTI ZA UPORABO PROSTOVOLJNIH GEOGRAFSKIH INFORMACIJ V OKVIRU NACIONALNE PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE

OPPORTUNITIES FOR USING THE VOLUNTEERED GEOGRAPHIC INFORMATION WITHIN THE NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE

Mihaela Triglav Čekada, Anka Lisec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.199-212  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

GEOGRAFSKE INFORMACIJE MNOŽIČNIH VIROV S PRISTOPOM NA TEMELJU IGER

CROWDSOURCING GEOGRAPHIC INFORMATION WITH A GAMIFICATION APPROACH

Roberta Martella, Eliseo Clementini, Christian Kray

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.213-233 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PRAVNO ZAVEZUJOČ MEJNI KATASTER V AVSTRIJI: ZGODBA O USPEHU?

THE LEGAL BOUNDARY CADASTRE IN AUSTRIA: A SUCCESS STORY?

Julius Ernst, Reinfried Mansberger, Gerhard Muggenhuber, Gerhard Navratil, Stefan Ozlberger, Christoph Twaroch

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.234-249 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

KOTNA IZRAVNAVA IZMERJENEGA POLIGONA STAVBE Z ROBUSTNO METODO M-OCENJEVANJA

ANGULAR ADJUSTMENT OF SURVEYED BUILDING POLYGON USING ROBUST M-ESTIMATION METHODS

Edward Osada, Małgorzata Mendela-Anzlik

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.250-259 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

SEZONSKA SPREMENLJIVOST ČASOVNIH VRST GPS-KOORDINAT NA PODLAGI ANOVA-VARIANC

SEASONAL PATTERN IN TIME SERIES OF VARIANCES OF GPS RESIDUAL ERRORS ANOVA ESTIMATES

Darko Anđić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.260-271 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Joc Triglav | GEODETSKA SLUŽBA IN NAČELO KISS

Marjan Jenko | ZGODOVINSKI POMEN TOČKE NA KRIMU

Milan Naprudnik | ODLOČAJMO SE NA PODLAGI PODATKOV, NE INTUICIJE

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

    JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN

    ZAČETEK 4. FAZE POLOŽAJNE IZBOLJŠAVE ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA (ZKP)

    USKLAJEVANJE GRAFIČNIH PODATKOV O POTEKU MEJ OBČIN IN MEJ PARCEL

    MNOŽIČNI ZAJEM PODATKOV IN VZPOSTAVITEV EVIDENCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

    SIMPOZIJ EUREF 2019 V TALINU – NASLEDNJE LETO V LJUBLJANI

   GEODETSKA UPRAVA RS NA GEODIGITAL UKRAINE 2019

    DELAVNICA UN GGIM NA TEMO POVEZOVANJA STATISTIČNIH IN PROSTORSKIH PODATKOV


NOVICE UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

    LETNO SREČANJE IN SEMINAR ISO TC 211 V MARIBORU

 

NOVICE IZ GEODETSKIH DRUŠTEV | NEWS FROM PROFESSIONAL SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKIH DRUŠTEV

    KRIM – 25 LET: KOORDINATNO IZHODIŠČE PRVE KATASTRSKE IZMERE NA OBMOČJU SLOVENIJE

    OGLED ASTRONOMSKO-GEOFIZIKALNEGA OBSERVATORIJA GOLOVEC

    ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA IN IZOBRAŽEVALNI DAN


NOVICE FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

    STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA – KRAKOV 2019

    STROKOVNI OBISK ZA ŠTUDENTE GEODEZIJE NA PTUJU

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF

DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG (OD 1. 2. 2019 DO 30. 4. 2019)

POKROVITELJI | SPONSORS

SPONZORJI 25. OBLETNICE POSTAVITVE OBELEŽJA NA KRIMU