Geodetski vestnik, 62 (2018), 1

nasl 62 1            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | POGLED NAPREJ … | FORWARD-LOOKING …

Blaž Mozetič | GEODET INŽENIR | SURVEYOR ENGINEER

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

RAZLIČNI POSTOPKI ZA IZRAČUN ODKLONOV NAVPIČNICE : PRIMER OBMOČJA POD KRVAVCEM

DIFFERENT ASPECTS OF THE COMPUTATION OF VERTICAL DEFLECTION: CASE STUDY IN THE AREA OF KRVAVEC

Polona Pavlovčič Prešeren, Tanja Petrin, Božo Koler, Tilen Urbančič, Miran Kuhar

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2018.01.13-27 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VIDNOST GOZDOV V OKOLICI ŽIČKE KARTUZIJE KOT MERILO NJIHOVE DEDIŠČINSKE IN ESTETSKE VLOGE

VISIBILITY OF FORESTS IN THE VICINITY OF THE ŽIČE CHARTERHOUSE AS A CRITERION OF THEIR HERITAGE AND AESTHETIC FUNCTION

Janez Pirnat, Milan Kobal

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2018.01.28-38 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

UPORABA PROSTORSKIH PODATKOV ZA UPRAVLJANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA RAVNI POVODJA

SPATIAL DATA APPLICATION FOR PESTICIDE MANAGEMENT AT THE CATCHMENT SCALE

Marjetka Suhadolc

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.39-50 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

MODEL DOMENE KMETIJSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, UTEMELJENEGA NA STANDARDIH

DOMAIN MODEL OF AN AGRICULTURAL INFORMATION SYSTEM BASED ON STANDARDS

Nikola Janković, Miro Govedarica, Gerhard Navratil, Paolo Fogliaroni

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.51-67 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

OCENA TOČNOSTI IN PRIMERJAVA METOD INTERPOLACIJ MODELOV GEOIDA

ACCURACY ASSESSMENT AND COMPARISON OF INTERPOLATION METHODS ON GEOID MODELS

Marko Radanović, Tomislav Bašić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.68-78 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

RAČUNANJE TERENSKEGA POPRAVKA NA PODLAGI DIGITALNEGA MODELA GOSTOTE TOPOGRAFSKIH MAS

TERRAIN CORRECTION COMPUTATIONS USING DIGITAL DENSITY MODEL OF TOPOGRAPHIC MASSES

Oleg R. Odalović, Sanja M. Grekulović, Miroslav Starcević , Dobrica Nikolić, Miljana S. Todorović Drakul, Danilo Joksimović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.79-97 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Matej Kovačič | NOVA POKLICNA ZAKONODAJA

Tomaž Petek, Aleš Seliškar | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE V NEPREMIČNINSKI ZAKONODAJI

Jeronim Moharić, Jozo Katić, Antonio Šustić, Damir Šantek (prevod: Miran Brumec) | IZBOLJŠANJE KATASTRSKIH NAČRTOV GRAFIČNE IZMERE (HOMOGENIZACIJA)

Joc Triglav | 5. JULIJ 1822 – PRVA GEODETSKA EKIPA NA VRHU TRIGLAVA

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Krištof Oštir | NOVA DOKTORJA ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 11. 2017 DO 31. 1. 2018

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ACTIVITIES OF THE PROFESSIONAL SOCIETY (In Slovenian only)

Jožica Marinko | SIMBOLIČNA POSTAVITEV GEODETSKE TOČKE V LJUBLJANI OB 200-LETNICI ZAČETKA KATASTRA

Andrej Mesner, Matjaž Grilc | OKROGLA MIZA O ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA VAROVANJA ZEMLJIŠKIH PRAVIC V SVETU, CLGE – EVROPSKO ZDRUŽENJE INŽENIRJEV GEODEZIJE, PARIZ , 29. 1. 2018

Lija Šušteršič | IZLET STAREJŠIH ČLANOV LGD PO DOLENJSKEM IN POSAVJU

V SPOMIN IN ZAHVALO | JOŽE AVBELJ (1933–2018)

IN MEMORIAM | FRANCI ZOBEC (1930–2018)

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL–JUNIJ 2018

 

SEZNAM RECENZENTOV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV, OBRAVNAVANIH V UREDNIŠTVU GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 2017
LIST OF PEER REVIEWERS OF SCIENTIFIC AND EXPERT ARTICLES CONSIDERED BY THE EDITORIAL BOARD OF GEODETSKI VESTNIK IN 2017

 

Dušan Kogoj | STARKE & KAMMERER , WIEN (1900) ŠT. 10111


 

POKROVITELJI | SPONSORS

Kolektor, Riko, Cestno podjetje Kranj

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije

UL FGG