Geodetski vestnik, 61 (2017), 1

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

LASTNOSTI TAL PRI BONITIRANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

SOIL CHARACTERISTICS AND AGRICULTURAL LAND EVALUATION

Helena Grčman, Simon Vozel, Vesna Zupanc

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.01.13-22 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

LOČEVANJE IGLAVCEV IN LISTAVCEV NA PODLAGI NEOBDELANE INTENZITETE LASERSKIH TOČK

DECIDUOUS AND CONIFEROUS TREE SEPARATION BASED ON THE RAW INTENSITY OF LASER POINTS

Mihaela Triglav Čekada, Maja Lavrič, Mojca Kosmatin Fras

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.01.23-34 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

FUNKCIONALNE REGIJE IN OBMOČJA: PREGLED LITERATURE PO PODROČJIH UPORABE

FUNCTIONAL REGIONS AND AREAS: LITERATURE REVIEW ACCORDING TO APPLICATION FIELDS

Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.01.35-57 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

TRANSFORMACIJA DEFORMIRANIH GEODETSKIH MREŽ V NOVE REFERENČNE KOORDINATNE SISTEME : ŠTUDIJA PRIMERA TRANSFORMACIJE ED50-ITRFXX V TURČIJI

TRANSFORMATION OF DISTORTED GEODETIC NETWORKS TO NEW COORDINATE REFERENCE SYSTEMS : A CASE STUDY FOR ED50-ITRFXX TRANSFORMATION IN TURKEY

Metin Soycan, Arzu Soycan, Nursu Tunalıoğlu

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.01.58-75 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

Celotna številka | Full issue