Izvleček

Obravnava nepremičnin v treh razsežnostih (3D) je postala pomembna raziskovalna tema v preteklem desetletju. V prispevku so predstavljene ugotovitve in nadaljevanje mednarodne razprave o pravnem vidiku evidentiranja nepremičnin v treh razsežnostih, ki je potekala na četrti mednarodni delavnici o 3D-katastru leta 2014 v Dubaju. Namen prispevka je nadgraditi in analizirati pravne vidike trirazsežne nepremičnine ter predstaviti izkušnje na področju določevanja in registracije 3D-nepremičnin. Vzpodbuditi želimo nadaljnjo razpravo o pravnih okvirjih uveljavitve koncepta 3D-nepremičnine in 3D-katastra, predvsem pa pri tem določiti ključne vsebine pri obravnavanju pravnega vidika tega vprašanja.

Ključne besede: 3D-kataster, 3D-nepremičnina, pravni okvir, upravljanje zemljišč