VLOGA IZVEDENCA GEODETSKE STROKE V NEPRAVDNIH POSTOPKIH
THE ROLE OF EXPERTS IN THE LAND SURVEYING PROFESSION IN NON-CONTENTIOUS CIVIL PROCEDURES

Vesna Rijavec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.750-763

 

Izvleček:

Članek pokriva vse bistvene vidike udejstvovanja izvedenca geodetske stroke v sodnih postopkih. Pri tem se osredotoča na nepravdne postopke za ureditev mej, za delitev stvari in skupnega premoženja, za določitev nujne poti in izvršilni postopek za razdelitev stvari. Posebej je obravnavana problematika delitve na etažno lastnino, ki se konča z vpisom v kataster stavb in zemljiško knjigo. Avtorica pojasnjuje, kako sodnik in izvedenec sodelujeta na naroku in zunaj njega, ter opozarja, da mora sodna odločba skupaj z elaboratom omogočati vpis v kataster, pri delitvi nepremičnine s parcelacijo zemljišča ali z nastankom etažne lastnine pa tudi v zemljiško knjigo. Prispevek z uporabo pravnih virov z obeh področij pozitivno zaznamuje opredeljevanje do spornih vprašanj, ki se pojavljajo v razmerju med pravno in geodetsko stroko.

Ključne besede: sodni izvedenec, geodet, nepravdni postopki, solastnina, etažna lastnina, meja, parcelacija, elaborat, kataster, zemljiška knjiga

 

Abstract:

This article covers all the most relevant aspects of judicial expertise in the field of land surveying. It is focused on non-contentious civil procedures for the regulation of boundaries, for the division of common property, enforcement procedure for the division of property. Among them, the problems of division into divided co-ownership (condominium) were also taken into consideration. The author explains how the judge and the expert co-operate in the public hearing or outside of it to issue a court decision that is (together with expert's specific input) appropriate for inscription into the cadastre. In case of division of land with parcelling or in the case of division into a condominium, a further inscription into the land register is necessary. The advantage of this contribution is in author's taking a position on disputed questions in relationship between the legal and land surveying professions, by taking into consideration the legal sources from both sides.

Keywords: judicial expert, geodesist (land surveyor), non-contentious civil procedure, joint property, condominium, parcelling, elaborate, cadastre, land register

 

Literatura / References:

Finžgar, A. (1940). Sporna meja, Slovenski pravnik, 5-6, Ljubljana.

Gavella, N., Josipović, T., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z. (2007). Stvarno pravo, prvi zvezek, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja, Narodne novine, Zagreb.

Horvat, C. (2011). Urejanje meje med postopkom delitve, Pravna praksa, 17, 15.

Juhart, J. (1961). Civilno procesno pravo FLRJ, Univerzitetna založba, Ljubljana, 385.

Juhart, M., Tratnik, M., Vrenčur, R. Berden, A., Keresteš ,T., Rijavec, V., Vlahek, A. (2004). Stvarnopravni zakonik s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana.

Juhart. M., Tratnik. M., Vrenčur. R. (2004). Stvarno pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana.

Logar, M. (2002). Evidentiranje sodno urejenih mej v zemljiškem katastru, Pravna praksa, 10-11, Posebna priloga, Gospodarski vestnik, Ljubljana.

Prütting, H., Sachenrecht (2008). 33. prenovljena izdaja, C. H. Beck, München.

Rašović, Z. (2005). Stvarno pravo, druga izdaja, Uradni list SCG, Pravni fakultet, Beograd.

Rechberger, W., Frauenberger, A., Fucik, R., Gitchtaler, E., Kodek, E., Mayr, P. G., Melis, W. (2000). Kommentar zur ZPO, 2. izdaja, Springer, Dunaj, New York.

Triva, S., Belajec, V., Dika, M. (1986). Građansko parnično procesno pravo, 6. izdaja, Narodne novine, Zagreb.

Ude, L. (1992). Civilni pravdni postopek, ČZ Ur.l. RS, Ljubljana.

Wolf, M. (2003). Sachenrecht, 19., dopolnjena in predelana izdaja, C. H. Beck, München.

Zobec, J. (2006). Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, 2. knjiga, Uradni list RS in Gospodarski vestnik, Ljubljana.

Zuglia, S. (1956). Vanparnični postupak, Školska knjiga, Zagreb.

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) (2010). Ur. l. RS, št. 77/2010.

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (2007). Ur. l. RS, št. 8/2007.

Stvarnopravni zakonik (SPZ) (2002). Ur.l. RS, št. 87/2002.

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) (2008). Ur.l. RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 95/2008.

Zakon o sodiščih (ZS) (1994). Ur.l. RS, št. 94/2007 - UPB4, 101/2007 Odl. US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 31/2008Skl. US: U-I-304/07-11, 45/2008, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 96/2009, 86/2010-ZJNepS, 33/2011.

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP) (1986). Ur.l. SRS, št. 30/86 in 20/88 – popravek, Ur.l. RS, 87/02.

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (1998). Ur.l. RS, št. 51/1998, ZIZ-UPB4, 3/2007, zadnja novela 26/2011.

Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (2007). Ur.l. RS, št. 8/2007, 26/2007.