DOLOČITEV NEVERTIKALNOSTI VISOKIH DIMNIKOV
DETERMINATION OF THE NONVERTICALITY OF HIGH CHIMNEYS

Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.701-712

 

Izvleček:

V članku je obravnavan praktičen primer uporabe aplikacij sodobnega tahimetra pri določevanju nevertikalnosti visokih industrijskih dimnikov kot alternativa klasičnemu načinu določitve. Opisana je možnost merjenja točk brez uporabe reflektorja, s čimer na obodu dimnika določimo množico točk. Na njihovi podlagi lahko modeliramo dimnik kot pravilno matematično telo v prostoru z uporabo izravnave po metodi najmanjših kvadratov. Nevertikalnost dimnika nato določimo kot odmik glavne osi modeliranega telesa od navpičnice.

Ključne besede: nevertikalnost dimnika, polarna metoda izmere, modeliranje, rotacijska matrika

 

Abstract:

This article deals with practical examples of the applications of modern tachymeters in the determination of the nonverticality of high industrial chimneys, as an alternative to the classic methods. The possibility of a reflectorless measuring mode to determine the point cloud at the chimney’s circumference is described. Using these points, we
are able to model the chimney as a mathematically correct body using the least squares adjustment method. Subsequently, the unknown nonverticality of the chimney is determined as the deviation of the primary axis of the modelled body from the vertical.

Keywords: nonverticality of chimney, polar method, modeling, rotation matrix

 

Literatura / References:

Marjetič, A. (2011). Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Kogoj, D. (2001). Zmožnosti elektronskih razdaljemerov pri merjenju dolžin brez uporabe reflektorja. Geodetski vestnik, 45(1-2), 27–37.

Teunissen, P. J. G. (2003). Adjustment theory – an introduction. Delft: Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Mathematical Geodesy and Positioning, Delft University of Technology.

Weisstein, E. W. (2011). Rotation Matrix. From Mathworld – A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/RotationMatrix.html

Leica Geosystems: Leica TPS1200+ User Manual, Version 6.0.

Skupina standardov EVROKOD 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij, slovenski standard SIST EN 1993-3-2:2007 (Projektiranje jeklenih konstrukcij – 3 – 2. del: Stolpi, jambori in dimniki)