THE ANALYSIS OF DATA QUALITY ON TOPOGRAPHIC MAPS
ANALIZA KAKOVOSTI PODATKOV NA TOPOGRAFSKIH KARTAH

Miro Govedarica, Mirko Borisov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.713-725

 

Izvleček:

Podatki na topografski karti se geometrično in tematsko deloma razlikujejo od dejanskega stanja v naravi. Za določitev geometrične natančnosti se uporablja primerjava podatkov na karti s »pravimi« in »pogojno pravimi« vrednostmi na natančnejšem viru. Pri tem se običajno uporabljajo numerični podatki položajnih in višinskih mrež ali podatki kart večjega merila, na katerih je mogoče primerjalno zanemariti napake posameznih objektov glede na merilo. Takšna metoda omogoča neposredno oceno natančnosti tiskanih kart in reprodukcijskih originalov v primerjavi z eksperimentalno metodo, pri kateri se obravnavajo in določajo napake posameznih faz v procesu izdelave topografskih kart. Geometrična in v veliki meri tematska natančnost topografskih kart nista vedno zadovoljivi, kar je odvisno od načina izmere in tipa vsebine, na primer od geodetskih točk, ki so natančnejše, do podatkov vegetacije, katere položajna natančnost je najslabša.

Ključne besede: kartografija, topografska karta, klasična karta, digitalna karta, kakovost podatkov

 

Abstract:

The data quality of topographic maps involves a degree of deviations of geometric and thematic content from their actual position and status in nature, respectively. For determining the geometric accuracy, comparative way of testing is usually applied, namely the comparison of measured values of topographic maps with "true" or "conditionally true" values (numeric data of positional and elevation network or data of a map in a larger scale, where the content errors of individual elements could be neglected in comparison due to differences in the scale of mapping). This method gives a direct accuracy assessment of printed maps and reproduction originals, as opposed
to the experimental method which considers and determines errors in certain phases in the process of making topographic maps. Geometric, and to a large extent thematic accuracy of topographic maps are not always reliable enough and depend on the way of surveying and the type of contents, i.e. from geodetic control points, which are more accurate, to vegetation whose positional accuracy is the worst.

Keywords: cartography, topographic map, classic map, digital map, data quality

 

Literatura / References:

Barut, I. (1974). Ispitivanje tačnosti listova karte 1:50.000, Stručni članak, Zbornik radova VGI, Beograd, str. 43-53.

Berk, S., Radovan, D., Petrovič, D. (2003). The problems of scale and standardization in the toponymic database, Proceedings of the ISPRS WG VI-3 workshop „Geoinformation for practice“, Zagreb.

Borisov, M. (2001). Matematička osnova i tačnost digitalnih karata, Pregledni rad, Geodetska služba br. 88, Beograd, str. 5-15.

Borisov, M. (2004). Model i organizacija geoprostornih podataka za razmeru 1:50.000, Doktorska disertacija. Beograd: Građevinski fakultet.

Buder, I. (1978). Izražajne mogućnosti opštih geografskih karata i njihovo korišćenje za naučna istraživanja i praktičnu delatnost s posebnim osvrtom na topografske karte, Doktorska disertacija. Zagreb: Geodetski fakultet.

DMA (2000). The Digital Geographic Information Exchange Standard, USA.

Frančula, N. (2000). Kartografska generalizacija. Zagreb: Geodetski fakultet.

Jovanović, D., Govedarica, M., Popov, S., Bošković, D., Pajić, V. (2006). Appliance of software tools for creation maps 1:25.000 based on photogrammetric surveying for scale 1:5.000. Beograd: IntergeoEAST.

Mihajlović, D. at al. (2003). Uvođenje tehnologije izrade i održavanja digitalne topografske karte 1:25000 u VGI. Idejni projekat. Beograd.

Peterca, M., Čolović, G. (1987). Geodetska služba. Monografija. Beograd: VGI.

Petrovič, D. (2006). Ocena kakovosti državne topografske karte v merilu 1:50.000, Pregledni rad. Ljubljana: Geodetski vestnik 50/2006-2.

Radošević, N. (1981). Matematička osnova topografskih karata izdanja VGI i potreba njenog osavremenjavanja. Stručni članak, Zbornik radova (str. 21-37). Beograd: VGI.

URL 1: East View Cartographic. http://www.cartographic.com/data/topographic/maps/catalog.asp

URL 2: Ordnance Survey. http://www.ordsvy.gov.uk