GEODETSKE EVIDENCE KOT POVEZOVALNI ČLEN MED LASTNINO IN PROSTOROM
SURVEYING RECORDS AS A LINKING PART BETWEEN PROPERTY AND SPACE

Marijana Vugrin

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.319-333

 

Izvleček:

V prispevku je obravnavana umestitev lastninske pravice v prostor, ki je mogoča samo na podlagi podatkov zemljiškega katastra, pravzaprav njegovega grafičnega dela – zemljiškokatastrskega prikaza. Podana je definicija stopnje zaupanja v lociranje pravic na nepremičninah na podlagi zemljiškokatastrskega prikaza in način njenega določevanja. V prispevku je opredeljen tudi lastninski koncept v Republiki Sloveniji, katerega poznavanje je pomembno pri umeščanju lastninske pravice v prostor. Navedena so tudi neskladja, ki so bila zaznana v okviru projekta obveščanje o poskusnem izračunu nepremičnin zaradi »nepravilnega« umeščanja pravic v prostor. Predvsem smo se osredotočili na povezavo med parcelo in stavbo ter v ta namen preučili vzorec 1784 stavb, ki so enakomerno porazdeljene po ozemlju Slovenije.

Ključne besede: etažna lastnina, lastninska pravica, obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, parcela, stopnja zaupanja, zemljiški kataster, zemljiškokatastrski načrt, zemljiškokatastrski prikaz, zemljiška knjiga

 

Abstract:

This article considers the placement of ownership rights into space, possible only with the help of the land cadastre graphical representation. A definition of trust for locating property rights on the land cadastre graphic presentation is given as well as a way of determining it. The ownership concept of the Republic of Slovenia is also defined, the knowledge of which is relevant to ownership rights placement. Discrepancies found in the Information of Test Property Value Calculation formed because of a false placement of rights are also stated. We especially focused on the link between a parcel and building and studied a pattern of 1,784 buildings that were equally distributed
throughout Slovenia.

Keywords: floor ownership, information of test property value calculation, land cadastre, land cadastre graphical presentation, land registry, level of trust, ownership, parcel

 

Literatura / References:

Ahlin, M., et al. (ur.) (1979). Slovar slovenskega knjižnega jezika. 3. knj., Ne-Pren. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik in Državna založba Slovenije: 529.

Anderheiden, M. (ur.), Brugger, W. (ur.), Kirste, S. (ur.) (2002). Gemeinwohl in Deutschland, Europa und der Welt. Baden- Baden, Namos Verlagsgesellschaft.

Bohinc, R. (1987). Lastnina in upravljanje. Ljubljana, ČGP Delo – TOZD Gospodarski vestnik.

Elektronska zemljiška knjiga. http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal (1. 4. 2011).

Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ - UPB2). Ur. l. RS št. 320-01/98-7/12-27/2007: 1351.

Finžgar, A. (1968). Lastninska razmerja v Jugoslaviji. Ljubljana, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Finžgar, A. (1979). Družbena lastnina. Ljubljana, Časopisni zavod uradni list SR Slovenije.

Grilc, M., Logar, M., Vugrin, M. (2006). Zemljiški kataster – edina evidenca, ki povezuje »prostor« z lastnikom. Ljubljana, Geodetska uprava R Slovenije: 62 f.

Juhart, M., et al. (2004). Stvarnopravni zakonik s komentarjem. Ljubljana. GV založba.

Leskovic, S. (1960). Zemljiškoknjižna izvedba nacionalizacije. Ljubljana, Državni sekretariat za pravosodno upravo LRS.

Logar, M. (2002). Evidentiranje sodno urejenih mej v zemljiškem katastru. Ljubljana, Pravna praksa – posebna priloga 10-11.

Metodologija obveščanja o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin ter razgrnitvi podatkov o modelih vrednotenja nepremičnin (2010). Ljubljana, Geodetska uprava Republiki Slovenije: 31 f.

Obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu nepremičnin (2010). Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Mlakar, G. (1986). Kataster 1: zemljiški kataster in zemljiška knjiga. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

Pesko, G., Vugrin, M. (2011). Uskladitev podatkov o nepremičninah med evidenco zavoda za blagovne rezerve in podatki, ki jih Gurs vodi v ren-u. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Portal prostor – Javni dostop. http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.9057844406802094 (31. 1. 2011).

Portal prostor – Obveščanje. http://e-prostor.gov.si/index.php?id=850 (17. 11. 2010).

Portal prostor – Preg moduli. https://prostor.gov.si/preg/login.jsp?xxx=2345704716030%20&ca=SIGEN-CA (31. 1. 2011).

Portal prostor – Zemljiški kataster. http://prostor.gov.si/vstop/index.php?id=105 (10. 3. 2011).

Ravnihar, F., et al. (2010). Projekt obveščanje lastnikov o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Ljubljana, Geodetska uprava R Slovenije: 57 f.

Sajovic, B. (1974). O premoženjskem razmerju v samoupravnem pravnem sistemu. Ljubljana, Pravna fakulteta.

Sajovic, B. (1987). Temelji družbeno-lastninskih in premoženjskih razmerij. Ljubljana, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani - Pravna fakulteta: 317 str.

Stvarnopravni zakonik (SPZ). Ur. l. RS št. 720-01/01-13/3-87/2002: 4360; Ur. l. RS št. U-I-70/04-18-18/2007: 841.

Virant, G. (1995). Lastninski koncept javnega dobra v primerjalnem pravu in pri nas. Javna uprava 31(3): 353–363.

Tratnik, M. (2009). Omejitev lastninske pravice po prostorski zakonodaji. V: Gradivo seminarja Nepremičninsko pravo. Ljubljana, Hotel Union, 3. marec 2009. Ljubljana, GV založba.

Ustava Republike Slovenije. Ur. l. RS št. 001-02/89-2/75-33I/1991-I: 1409; Ur. l. RS št. 001-02/97-14/2-42/1997: 2341; Ur. l. RS št. 001-02/00-16/1-66/2000: 3052; Ur. l. RS št. 001-02/03-2/193-24/2003: 898; Ur. l. RS št. 001-02/04-19/2-6972004: 3091; Ur. l. RS št. 001-02/04-18/1-69/2004: 3089; Ur. l. RS št. 001-02/04-20/1-69/2004: 3087; Ur. l. RS št.001-02/06-21/1-68/2006: 2950.

Vugrin, M., et al. (2005). Postopek za izdelavo ugotovitvene odločbe za pridobitev statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – raziskovalna naloga. Ljubljana, Digi data d.o.o., GZ Celje d.o.o., Igea d.o.o., LUZ d.d.

Vugrin, M. (2010). Analiza lastninskega stanja kot del strokovne podlage za prostorsko načrtovanje. Magistrsko delo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja.

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Ur. l. RS št. 720-02/00-3/6-47/2006: 2024; Ur. l. RS št. U-I-464/06-13-65/2007: 3564.

Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO - 1 UPB1). Ur. l. RS št. 321-10/90-4/86-102/2004: 4398; Ur. l. RS št. 321-10/90-4/86-14/2005 popravek; Ur. l. RS št. U-I-286/04-46-120/2006: 5106.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). Ur. l. RS št. 612-04/98-5/9-16/2008: 458; Ur. l. RS št. 610-01/08-2/21-123/2008: 5551.

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO – UPB1) Ur. l. RS št. 801-01/90-3/141-39/2006: 1682; Ur. l. RS št. 801-01/90-3/150-70/2008: 3026.

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). Ur. l. RS št. 720-02/93-1/13-58/2003: 2857; Ur. l. RS št. 720-02/93-1/23-45/2008:1985; Ur. l. RS št. 720-02-3/2009-16-28/2009: 1188.