ZAKLJUČEVANJE UVEDBE MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
COMPLETION OF THE IMPLEMENTATION OF THE REAL ESTATE MASS VALUATION SYSTEM

Martin Smodiš

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.334-348

 

Izvleček:

V prispevku je obravnavano množično vrednotenje nepremičnin, ki omogoča stroškovno učinkovito ocenjevanje vrednosti večjega števila istovrstnih nepremičnin na določen dan z uporabo standardiziranih postopkov in modelov vrednotenja nepremičnin. Rezultat množičnega vrednotenja je bolj ali manj natančna ocena tržne vrednosti nepremičnine, ki je odvisna od kakovosti modelov vrednotenja in podatkov o nepremičninah, potrebnih za ocenjevanje vrednosti. Na kratko je predstavljen projekt obveščanja lastnikov nepremičnin o poskusno izračunani vrednosti nepremičnin z vidika generalnega vrednotenja nepremičnin. Nakazano je izboljšanje modelov vrednotenja nepremičnin na podlagi analiz stanja, značilnosti in trendov na trgih nepremičnin ter preučevanja prejetih pripomb lastnikov nepremičnin na poskusno izračunano vrednost nepremičnin in njihovega upoštevanja v skladu z merili množičnega vrednotenja nepremičnin, kar je eden izmed zadnjih korakov pri uvajanju množičnega vrednotenja
nepremičnin.

Ključne besede: množično vrednotenje nepremičnin, modeli vrednotenja nepremičnin

 

Abstract:

This article describes the mass valuation system, which enables cost effective appraisal of many similar pieces real estate on a defined date with standardized procedures and mass valuation models. The key result of the system is a relatively accurate appraised market value, depending on the valuation models quality and the quality of real estate data needed for the value calculation. The Trial Value Determination and Notification Project is also described from the general valuation point of view. Valuation models improvement is indicated on the basis of market analyses and a study of property owners’ complaints about trial value determination according to the mass valuation standards, which is one of the last steps in the implementation of the mass valuation system.

Keywords: mass valuation system, valuation models

 

Literatura / References:

Eckert, J. K., Gloudemans, R. J., Almy, R. R. (1990). Property Appraisal and Assessment Administration. Chicago: The International Association of Assessing Officers.

Gloudemens, R. J. (1999). Mass Appraisal of Real Property. Chicago: International Association of Assessing Officers.

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2007 (8. izdaja). (2007). London: International Valuation Standards Committe.

Nagode Zupančič, P., Zupančič, D. (2007). Znanja s področja množičnega vrednotenja nepremičnin. Ljubljana: Sving.

Smodiš, M. (2009). Razvoj sistema in predlog implementacije množičnega vrednotenja nepremičnin za potrebe obdavčenja. Magistrska naloga. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Workshop on Mass Valuation Systems of Properties (Real Estate) for Taxation Purposes, Proceedings. (2002). Moskva: United Nations, Economic Commission for Europe, Working Party on Land Administration (UN EC WPLA).

Zakon o evidentiranju nepremičnin (2006). Uradni list RS št. 47/2006, 9. maj 2006.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006). Uradni list RS št. 50/2006, 16. maj 2006.