RAZVOJ IDENTIFIKACIJSKEGA SISTEMA ZA ZEMLJIŠČA V SLOVENIJI
EVOLUTION OF THE LAND PARCEL IDENTIFICATION SYSTEM IN SLOVENIA

Alenka Rotter, Jure Gnilšek

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.292-303

 

Izvleček:

Čeprav je identifikacijski sistem za zemljišča v Sloveniji star šele nekaj let, je doživel že kar nekaj pomembnih sprememb. Sprva so bili uporabljeni atributni podatki zemljiškega katastra, nato kot grafična podlaga podatki zemljiškokatastrskega prikaza, vendar takšna rešitev ni ustrezala visokim zahtevam po kakovosti prostorskih podatkov. Treba je bilo začeti znova in na podlagi državnih ortofoto načrtov so bila ponovno zajeta vsa kmetijska zemljišča posameznih kmetijskih gospodarstev. Do danes je sistem, ki ga v Sloveniji predstavljajo grafične enote rabe kmetijskih zemljišč, ali krajše GERK, prerasel v sistem, ki se navezuje na ali informativno uporablja obsežno zbirko prostorskih podatkov in vključuje registre trajnih nasadov. Ti prostorski podatki se uporabljajo za zagotavljanje zahtevane kakovosti v postopkih vzdrževanja in rednih postopkih administrativnih kontrol v okviru kmetijske politike. Del podatkov je vsako leto preverjen na kraju samem. Proaktivno zagotavljanje kakovosti in stalna kontrola sta najpomembnejši nalogi. Cilj je
učinkovitejši sistem in torej zmanjšano tveganje pri dodeljevanju javnih sredstev upravičencem pomoči v kmetijstvu. Še dodaten korak naprej je naredila Španija, kjer je sodelovanje med zemljiškim katastrom in SIGPAC v duhu direktive INSPIRE primer dobre prakse, ki bi lahko postala model tudi za druge države članice.

Ključne besede: kmetijska politika, geografski informacijski sistemi, zagotavljanje kakovosti

 

Abstract:

Although the land parcel identification system in Slovenia was established only few years ago, it has already had been changed many times. At first, an alphanumeric land cadastre data was used, then (as a graphical basis) a digital cadastral index map was introduced; however, such solutions did not meet the high quality requirements of spatial data. It had to be started again and all agricultural parcels of individual agricultural holdings were defined on the basis of digitised orthophotos. At present, the system that is represented with graphical units of agricultural parcels (GERK) has grown into a system related to or using a broad collection of spatial data, including registers of permanent crops. This spatial data is used for the assurance of the required quality in procedures of maintenance and in regular procedures of administrative controls in the framework of agricultural policy. Every year, a part of the data is checked on the field. Proactive quality assurance and continuous control are the highest priority tasks. The objective is a more efficient system and a consequent reduction of risk in the distribution of public funds to the entitled farmers. Another step forward was made in Spain, where cooperation between land cadastre and SIGPAC in the frame of the INSPIRE directive is an example of good practise, which could become a model for the other Member States.

Keywords: agricultural policy, geographic information systems, quality assurance

 

Literatura / References:

Devos, W., in Kay, S. (2010). LPIS quality inspection: EU requirements and methodology. Luxembourg: European Commission JRC. Pridobljeno 26.11. 2009 s spletne strani:
http://mars.jrc.it/mars/content/download/1811/9815/file/11691.pdf.

ETS Methodological background (15. 10. 2010). European Commission JRC. Pridobljeno 29. 3. 2011 s spletne strani:
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_Methodological_background.

Hrustel Majcen, M., Boštjančič, B., Rotter, A. (2005). GERK 2006, Grafične Enote Rabe Kmetijskih zemljišč. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pridobljeno 4. 3. 2011 s spletne strani: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Gerki-internet.pdf.

LPIS QA Technical Documentation: Rationale (14. 3. 2011). European Commission JRC. Pridobljeno 29. 3. 2011 s spletne strani: http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/GAMMA_1.

LPIS (23. 3. 2011). European Commission JRC. Pridobljeno 29. 3. 2011 s spletne strani:
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/LPIS.

Sagris, V., in Devos, W. (2008). LPIS Core Conceptual Model: Methodology for Feature Catalogue and Application Schema. Luxembourg: European Commission JRC. Pridobljeno 29. 3. 2011 s spletne strani: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/ 111111111/12818/1/reqno_jrc49818_7665_pubsy.pdf%5B1%5D.pdf.

Sagris, V., Devos, W., Milenov, P., in Kay, S. (2008). New evidence of land management in the frame of Common Agricultural Policy: needs for standardization. FIG Working Week 2008: Integrating the Generations. Stockholm: International Federation of Surveyors and the Swedish Association of Chartered Surveyors. Pridobljeno 29. 3. 2011 s spletne strani:
http://mars.jrc.it/mars/content/download/1678/9128/file/9297.pdf.

Uredba Sveta (ES) št. 73/2009. UL EU 30, 31. 1. 2009, str. 16–99. Pridobljeno 8. 3. 2011 s spletne strani: http://eur.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:SL:PDF.

Uredba Komisije (ES) št. 1122/2009. UL EU 316, 2. 12. 2009, str. 65–112. Pridobljeno 8. 3. 2011 s spletne strani: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:0112:SL:PDF.

Uredba Komisije (EU) št. 146/2010. UL EU 47, 24. 2. 2010, str. 1–3. Pridobljeno 8. 3. 2011 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:047:0001:0003:SL:PDF.

Velasco, A., in Quintana, F. J. (2010). Collaboration between Spanish Cadastre and the Agriculture Subsidies Control System in the INSPIRE frame. An example of interoperability. INSPIRE Conference 2010: INSPIRE as a framework for cooperation. Krakow: European Commission JRC. Pridobljeno 9. 3. 2011 s spletne strani:
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2010/abstracts/34.doc.

Zakon o kmetijstvu (ZKme). Uradni list RS št. 45/2008, str. 4965–4993. Pridobljeno 8. 3. 2011 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1978.