KAJ PA TOPOGRAFIJA? STANJE IN KAKOVOST TOPOGRAFSKIH PODATKOV V SLOVENIJI
WHAT ABOUT TOPOGRAPHY? STATUS AND QUALITY OF TOPOGRAPHIC DATA IN SLOVENIA

Dušan Petrovič, Tomaž Podobnikar, Dejan Grigillo, Klemen Kozmus Trajkovski, Anja Vrečko, Tilen Urbančič, Mojca Kosmatin Fras

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.304-318

 

Izvleček:

Topografski podatki, kot pomemben del Nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture, so bili v letih po osamosvojitvi Slovenije deležni velike pozornosti, postali so splošno dostopni, bili so dopolnjeni in medsebojno usklajeni. V zadnjem desetletju pa se je vlaganje v topografske podatke v Sloveniji zelo omejilo, zato danes nikakor več ne moremo biti zadovoljni z njihovim stanjem. V prispevku pregledno predstavljamo stanje topografskih podatkov v Sloveniji, analiziramo njihovo kakovost in ustreznost za potencialne in dejanske uporabnike. Posvetimo se izvornim posnetkom stanja, kot je sistemsko ciklično aerosnemanje (CAS), in iz njega izvedenemu proizvodu, ortofotu. Kakovost ortofota je precej odvisna od kakovosti modela reliefa. Topografski podatki so vodeni posamično v sklopu posameznih vsebinskih baz (REZI, ZK GJI, grafični del katastra stavb) ter združeno v topografskih bazah in kartah različnih ravni podrobnosti (DTK 5, DTK 25, DTK 50, sistem DPK). Analizirano stanje primerjamo s stanjem v nekaterih sosednjih ali primerljivih državah.

Ključne besede: topografski podatki, ortofoto, model reliefa, topografske karte, topografski sistem Slovenije

 

Abstract:

Topographic data, an important part of the National Spatial Data Infrastructure, have been given serious attention since Slovenia’s independence. It has become publicly available, updated and harmonised. Financing of topographic data in Slovenia has significantly decreased over the previous decade. As a result, the present status is far from acceptable or expected. The current status of the topographic data, as well as its quality and usability for potential users is discussed in this article. The overview starts with basic source data, aerial surveys, photographs and orthophotos. The quality of orthophotos largely depends on the DTM quality. Topographic data is nowadays organised in thematic datasets (geographical names, building cadastre, etc.) or joined in datasets of different levels of accuracy and details. The status in Slovenia is compared to those in some neighbouring and other comparable countries.

Keywords: topographic data, orthophotos, terrain model, topographic maps, topographical system of Slovenia

 

Literatura / References:

Banovec, T., Lesar, A., et al. (1975). Prostorskoinformacijski sistem SR Slovenije /PIS SRS/ – II. faza, elaborat št. 2, Digitalni model reliefa. (Sodelavci: Bergant, B., Ćulav, L., Ferjan, M., Podobnikar, M., Slatnar, A., Stare, N., Šivic, P.) Ljubljana: Geodetski zavod SRS.

Duhovnik, M., Brnot, M., Petrovič, D., Kete, P. (2003). Geodetske podlage in topografska baza. Geodetski vestnik, 2003, 47(3), 224–230.

International Cartographic Association (2007). National Reports. Pridobljeno 15. 4. 2011 s spletne strani: http://icaci.org/national-reports.

Kosmatin Fras, M. (2003). Quality model based on total quality management in photogrammetry. Geod. list, 2003, 57(80), št. 3, 167–181.

Kosmatin Fras, M. (2004). Vpliv kakovosti vhodnih podatkov na kakovost ortofota. Geodetski vestnik, 2004, 48(2), 167–178.

Kosmatin Fras, M., Drobne, S., Gregorčič, H., Oven, J. (2006). Raziskava uporabe ortofota (DOF5) v praksi. Geodetski vestnik, 2006, 50(2), 258–269.

Ordnance Survey (2011). Pridobljeno 15. 3. 2011 s spletne strani
http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/products/osmastermap/faqs/topo019.html.

Perko, K. (2005). Analiza cikličnega aerosnemanja Slovenije in vzpostavitev baze posebnih aerosnemanj. Diplomska naloga. UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana.

Petrovič, D. (2002). Vzpostavitev sistema državnih topografskih kart. Geodetski vestnik, 2002, 46(3), 190–200.

Petrovič, D. (2003). Predlog vodenja in vzdrževanja topografskih podatkov v Sloveniji. Geodetski vestnik, 2003, 47(3), 215–223.

Petrovič, D. (2006). Ocena kakovosti državne topografske karte v merilu 1 : 50.000. Geodetski vestnik, 2006, 50(3), 425–438.

Podobnikar, T. (2001). Digitalni model reliefa iz geodetskih podatkov različne kakovosti. Doktorska disertacija št. 140. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo.

Podobnikar, T. (2008). Nadgradnja modela reliefa Slovenije z visokokakovostnimi podatki. Geodetski vestnik, 2008, 52(4), 834–853.

Podobnikar, T. (2009). Methods for visual quality assessment of a digital terrain model. S.A.P.I.EN.S (Pariz), 2009, posebna izdaja 2, št. 2, 15–24.
http://sapiens.revues.org/738

Radovan, D., Rojc, B., Petrovič, D., Rener, R., Brajnik, M. (1996). Zasnova strategije topografsko-kartografskega sistema Slovenije. Ljubljana: Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG.