VLOGA KAKOVOSTNEGA VIŠINSKEGA SISTEMA IN GEOIDA ZA IZVEDBO GNSS-VIŠINOMERSTVA
THE QUALITY ROLE OF HEIGHT SYSTEM AND GEOID MODEL IN THE REALIZATION OF GNSS HEIGHTING

Miran Kuhar, Sandi Berk, Božo Koler, Klemen Medved, Ove Omang, Dag Solheim

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.226-234

 

Izvleček:

V okviru projekta Vzpostavljanje evropskega prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji je bila izračunana tudi ploskev testnega geoida. V prispevku bo predstavljena primerjava določitve geoidnih višin iz geoida 2000 in testnega geoida iz leta 2010. Analizo natančnosti ploskev geoida Slovenije smo opravili s primerjavo geoidnih višin, ki jih dobimo kot razlike merjenih eliposoidnih in nadmorskih višin (»merjene geoidne višine«) in tistih, ki jih interpoliramo iz modelov. Primerjali smo »merjene« in interpolirane geoidne višine na 352 GNSS/nivelman kontrolnih točkah. Z izračunom ploskve testnega geoida smo pridobili možnost predhodne analize kakovosti prihodnjega geoida, ki je zelo pomembna za izvajanje GNSS-višinomerstva v geodetski praksi.

Ključne besede: geoid, kvazigeoid, višinska referenčna ploskev, GNSS-višinomerstvo

 

Abstract:

This paper presents a quality analysis and comparison of two height reference surfaces. The first is the actual geoid model from the year 2000, and the second is the test geoid model determined in the frame of the project Establishment of the European Reference System in Slovenia. Quality analysis is based on the comparison
of geoid heights determined from measured ellipsoidal and mean-sea-level heights and geoid heights interpolated from the model. A comparison was made on 352 GNSS/levelling points.

Keywords: geoid, quasigeoid, height reference surface, GNSS heighting

 

Literatura / References:

Berk, S., Bajec, K., Triglav Čekada, M., Fajdiga, D., Mesner, N., Arh, I., Žagar, T., Janežič, M., Fabiani, N., Radovan, D., Stopar, B., Koler, B., Kuhar, M., Sterle, O., Pavlovčič Prešeren, P., Ambrožič, T., Kogoj, D., Savšek, S. (2009). Razvoj DGS 2009. Prehod na nov koordinatni sistem. Končno poročilo projekta. Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Koler, B., Vardjan, N. (2001). Preračun nivelmanske mreže Republike Slovenije. V: F. Vodopivec (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2001. Zbornik predavanj. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. 5–16.

Omang, O. C. D. (2000). The challenge of precise geoid determination – applied to Norwegian extremeties: glaciers,fjords and mountains. Doktorska disertacija. Institutt for kartfag, Norges Landbruksh o gskole, Scientific report, št. 4, As, Norveška.

Oven, K., Berk, S., Bajec, K., Pegan Žvokelj, D., Klanjšček, M., Demšar, J., Vrabič, R., Droščák, B., Zore, M., Fabiani, N., Janežič, M., Radovan, D., Stopar, B., Koler, B., Kuhar, M., Sterle, O., Pavlovčič Prešeren, P., Ambrožič, T., Kogoj, D., Savšek, S. (2010). Razvoj DGS 2010. Prehod na nov koordinatni sistem. Končno poročilo projekta, Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Pribičević, B. (2000). Uporaba geološko-geofizičnih in geodetskih baz podatkov za računanje ploskve geoida Republike Slovenije. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana.

Solheim, D. (2000). New height reference surfaces for Norway. V: J. A. Torres in H. Hornik (ur.). Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Troms o , 22.–24. junij 2000. Veröffentlichungen der Bayerischen Kommission für die Internationale Erdmessung, Astronomisch-Geodätische Arbeiten, zv. 61. Bayerische Akademie der Wissenschaften, München. 154–158.