ANALIZA STANJA PRI UVAJANJU SODOBNEGA VIŠINSKEGA SISTEMA
STATUS OF THE NEW HEIGHT SYSTEM DEVELOPMENT

Božo Koler, Nuša Vardjan, Tilen Urbančič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.215-225

 

Izvleček:

V prispevku je predstavljen predlog za novo oštevilčevanje nivelmanskih poligonov in reperjev. Obravnavana je tudi analiza natančnosti izmerjenih višinskih razlik, opravljena na podlagi odstopanj obojestransko merjenih višinskih razlik in odstopanj pri zapiranju nivelmanskih zank. Na podlagi izravnave nivelmanske mreže in nivelmanskih poligonov je analizirana tudi natančnost na podlagi popravkov merjenih višinskih razlik in izvedena ocena natančnosti določitve nadmorske višine reperjev.

Ključne besede: oštevilčevanje, nivelmanska mreža, reper, analiza natančnosti, izravnava

 

Abstract:

This paper presents a proposal for a new numbering of levelling polygons and benchmarks. Furthermore, an accuracy analysis is done with regard to: measured height differences, residuals calculated from differences of the forward and backward runs, residuals from loop closures, and results from network adjustments.

Keywords: numbering, levelling network, benchmark, accuracy analysis, adjustment

 

Literatura / References:

Ambrožič, T., Turk, G. (2004). Navodila za uporabo programa Win ViM. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za geodezijo.

Berk, S. et al. (2008). Razvoj DGS 2007: prehod na nov koordinatni sistem: končno poročilo. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije.

Haessler, J., Wachsmuth, H. (1994). Formelsammlung fuer den Vermessungsberuf. 5. Auflage – Neu Ueberarbeitet und wesentlich erweitetrt. Korbach, Nemčija. Wilhelm Bing Verlag.

Lyszkowicz, A., Bernatowicz, A. (2010). Accuracy evaluation of the soccessive campaigns of the precise levelling in Poland. Technical Sciences, 13.

Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk (1981). Ljubljana. Republiška geodetska uprava.