IZKUŠNJE VELIKEGA LASTNIKA IN ZASEBNEGA SEKTORJA GEODEZIJE V PROJEKTU OBVEŠČANJE
EXPERIENCES OF LARGE REAL ESTATE OWNERS AND PRIVATE SECTOR OF SURVEYING IN THE INFORMATION OF TEST PROPERTY VALUE CALCULATION PROJECT

Matjaž Grilc, Andrej Mesner, Marijana Vugrin

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.349-365

 

Izvleček:

V članku je opisana raziskava o obravnavi lastnine velikih lastnikov v projektu obveščanja. Oblikovan je bil vzorec sedmih lastnikov, ki jih lahko opredelimo kot reprezentativne predstavnike glede na lastnosti nepremičnin v njihovi lasti in »vrsto« lastništva. Na vzorcu teh sedmih lastnikov so bila obravnavana razmerja med njihovimi internimi evidencami in podatki registra nepremičnin ter opredeljene težave, s katerimi so se srečevali med obveščanjem o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. V vzorec je bilo uvrščenih 26.792 sestavin nepremičnin, kar pomeni 0,4 % vseh sestavin nepremičnin v registru nepremičnin. Neskladja so bila uvrščena v štiri sklope, podane so značilnosti teh sklopov. V članku je predstavljena tudi vključitev zasebnega sektorja v projekt obveščanja. Rezultati analiz kažejo, da je vzrok za večino zaznanih neskladij odnos do lastnine, in sicer odnos do lastnine vsakega posameznika in naše družbe kot celote.

Ključne besede: državni upravljavec, etažna lastnina, lastninska pravica, lastnik, obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, register nepremičnin, vrednost nepremičnine, zasebni sektor

 

Abstract:

This article describes an examination of the property of large real estate owners in the Information of Test Property Value Calculation project. A pattern of seven owners has been made, which can be considered representatives of property, considering the characteristics of their property and the type of ownership. Based on this pattern, the relationships between their internal records and the real estate registry database have been analysed, and problems that occurred during the informing of the test property value calculation have also been noted. The pattern consisted of 26,792 constituent parts of real estate, which represents 0.4% of all the real estate parts noted
in the real estate registry. Discrepancies have been divided into four sets, and characteristics of these sets have also been given. The article also presents the inclusion of the private sector in to the information process. Analysis results show that the cause of most of the detected discrepancies is the lack of responsibility of owners towards their property.

Keywords: floor ownership, guardian of state property, information of test property value calculation, ownership, owner, real estate registry, property value, private sector

 

Literatura / References:

Elektronska zemljiška knjiga. http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal (28. 12. 2010).

Finžgar, A. (1972). Stvarno pravo – lastnina. Ljubljana, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Finžgar, A. (1994). Lastnina na fizičnih delih stavb. Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije.

Juhart, M., et al. (2004). Stvarnopravni zakonik s komentarjem. Ljubljana. Založba GV.

Gruden, U., Vugrin, M. (2010). Elaborata uskladitve stanja v registru nepremičnin s stanjem internih evidenc in pridobitev podatkov o vrednosti nepremičnin. Trbovlje, RTH d.o.o.

Grilc, H., Mesner, A., Pesko, G.,Vugrin, M. (2010). Uskladitev podatkov za potrebe davka na nepremičnine. Ljubljana, Hypo Leasing d.o.o.

Likozar, H., Vugrin, M. (2010). Elaborata pregleda in oblikovanje popravkov vrednotenja nepremičnin v lasti Rth d.o.o.
v registru evidence nepremičnin pri Gurs. Trbovlje, RTH d.o.o.

Likozar, H., Vugrin, M. (2011). Pomoč pri urejanju podatkov za potrebe obveščanja o vrednosti nepremičnin. Ljubljana, Ljubljanske mlekarne d.d.

Marolt, N., Vugrin, M. (2010). Nepremičninska podpora in podporne aktivnosti MŠŠ pri projektu »obveščanje o vrednosti nepremičnin«. Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport.

Mivšek, E., Vugrin, M. (2010). Uskladitev podatkov o nepremičninah iz evidence Gursa s podatki nepremičninskega sklada. Ljubljana, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.

Metodologija popisa nepremičnin – krovni dokument (2006). Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Metodologija za množični vpis upravljavcev za nepremičnine v državni lasti (2010). Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Metodologija obveščanja o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin ter razgrnitvi podatkov o modelih vrednotenja nepremičnin (2010). Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu nepremičnin (2010). Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin ter razgrnitev podatkov o vrednostnih conah in vrednostnih ravneh (REN) (2009). Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Priporočila za izvajanje popisa št. 10 (2007). Ljubljana, Koordinacija popisa nepremičnin. Geodetska uprava Republiki Slovenije.

Pesko, G., Vugrin, M. (2011). Uskladitev podatkov o nepremičninah med evidenco zavoda za blagovne rezerve in podatki, ki jih Gurs vodi v ren-u. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Portal prostor – Javni dostop. http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.9057844406802094 (31. 1. 2011)

Portal prostor – Obveščanje. http://e-prostor.gov.si/index.php?id=850 (17. 11. 2010).

Portal prostor – Preg moduli. https://prostor.gov.si/preg/login.jsp?xxx=2345704716030%20&ca=SIGEN-CA (31. 1. 2011).

Ravnihar, F., et al. (2010). Projekt obveščanje lastnikov o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Spletne strani Digi data d.o.o. http://www.digidata.si/ (8. 3. 2011).

Spletne strani Geoneo d.o.o. http://www.obvescanje.com/ (8. 3. 2011).

Spletne strani Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev. http://www.giz-gi.si/novicke/obvescanje (14. 3. 2011).

Spletne strani Hypo Alpe Adria. http://www.hypo-alpe-adria.si/home.nsf/id/356 (8. 4. 2011).

Spletne strani NLB Leasing. http://www.nlbleasing.si/ (8. 4. 2011).

Spletne strani SLONEP. http://www.slonep.net/ (8. 1. 2011).

Uredba o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov s podatki zemljiškega katastra. Ur. l. RS št. 718-03/2001-1/2001: 2419.

Vugrin, M. (2010). Projekt obveščanja in veliki lastniki. Ljubljana, Digi data d.o.o.

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Ur. l. RS št. 720-02/00-3/6-47/2006: 2024; Ur. l. RS št. U-I-464/06-13-65/2007: 3564.

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPPC). Ur. l. RS št. 300-01/90-6/47/1992: 2514.

Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ). Ur. l. RS št. 720-03/91-4/6-10/1993: 432;

Ur. l. RS št. U-I-78/93-68/1995: 3096; Ur. l. RS št. U-I-13/00-108/2001: 5520; Ur. l. RS št. U-I-151/01-15-33/2003: 1373;

Ur. l. RS št. 720-03/91-4/81-91/2007: 4491; Ur. l. RS št. U-I-64/08-12-109/2008: 4701.

Zbirka vrednotenja nepremičnin. http://prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.html (18. 12. 2010).