GEODETSKO PODPRTA PRENOVA GRAFIČNEGA DELA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA
THE RENOVATION OF THE LAND CADASTRE’S GRAPHICAL PART BASED ON SURVEYING PRINCIPLE

Marjan Čeh, Anka Lisec, Miran Ferlan, Radoš Šumrada

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.257-268

 

Izvleček:

Položajna natančnost zemljiškokatastrskega prikaza (ZKP) kot enega od temeljnih elementov kakovosti zbirk prostorskih podatkov je v Republiki Sloveniji pereča tema. Ob pritisku institucionalnih in drugih uporabnikov se je Geodetska uprava Republike Slovenije odločila za uvajanje izboljšav. Na Oddelku za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo ob tej pobudi ustanovili skupino, ki je začela natančneje preskušati tako imenovano membransko metodo. Najprej smo začeli razvijati programski modul za metodo končnih elementov in geodetske izravnave, zatem pa smo za namen testiranja uporabili tržno različico nemškega proizvajalca. Z uporabo membranske metode in vključitvijo domeritev je mogoče učinkovito izboljšati homogenost položajne natančnosti ZKP, če se pri tem nedvoumno uporabljajo osnovna načela geodetske stroke (metode koordinatne geometrije, topologija, izravnava, zakon o prenosu pogreškov itd.). Prispevek je namenjen bolj prikazu obstoječih in mogočih
metod izboljšave položajne natančnosti ZKP kot pa predstavitvi rezultatov naših prvih raziskav.

Ključne besede: zemljiški kataster, katastrski načrt, zemljiškokatastrski prikaz (ZKP), homogenizacija, membranska metoda

 

Abstract:

The positional accuracy of the land cadastral index map (a graphical presentation termed ‘ZKP’), as one of the basic elements of spatial database quality, is a topic of on-going interest in the Republic of Slovenia. Mainly due to the pressures of institutional and other users of these data, the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia has decided to implement improvements. At the Department of Geodesy, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, a working group was established in order to analyse and test in particular the so-called membrane method for this purpose. At the beginning, we started to develop our own program for the finite element method of geodetic adjustments, and then we continued to test the commercial solution of German provider. The membrane method, together with additional measurements, provides the possibility for an effective improvement of the heterogeneity of land cadastral graphical presentation (ZKP), where the basic principles of geodesy must be strongly respected (methods of the coordinate geometry, topology, adjustments, error propagation law, etc.). This article is meant to introduce existing and possible solutions for the improvements of the positional accuracy of the ZKP and not to present the results of our first research.

Keywords: land cadastre, cadastral map, land cadastre index map, homogenization, membrane method

 

Literatura / References:

Berk, S. (2001). Možnosti transformacije katastrskih načrtov grafične izmere v državni koordinatni sistem. Geodetski vestnik, 45(1,2): 91–10.

Buyong, T., Kuhn, W. (1992). Local Adjustment for Measurement-Based Cadastral Systems. Journal of Surveying Engineering and Land Information Systems, 52(1): 25–33.

Gielsdorf, F. ( 2005). Data Integration with Adjustment Techniques. Interno gradivo. Berlin: University of Technology Berlin, Department for Geodesy and Adjustment Techniques.

Hudoklin, A. (1997). Obnova mej katastrskih občin na primeru k. o. Žažar. Diplomska naloga. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Mozetič, B., Majcen, D., Komadina, Ž. (2008). Nadzor kakovosti podatkov zemljiškega katastra v novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM, Geodetski vestnik, 52(4): 728–742.

Ochis, H., Russel E., (1998). Comparison of triangle-based piecewise transformation to polynomial-based geometric correction algorithms. (http://www.ctmap.com/assets/pdfprojects/geotin.pdf).

Tehnično navodilo za uporabo novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru (2007). Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Zakon o evidentiranju nepremičnin. Uradni list RS št. 47, z dne 9. 5. 2006: 5029–5056.