PRILAGODITEV ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA PRI IZDELAVI GEODETSKEGA NAČRTA
LAND CADASTRAL REPRESENTATION ADJUSTMENT WHEN MAKING LAND SURVEY PLAN

Miran Brumec, Janez Koleša

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.284-291

 

Izvleček:

Geodetske načrte izdelujemo v državnem koordinatnem sistemu. Ker je zemljiškokatastrski prikaz za večino države izdelan iz katastrskih načrtov grafične izmere, je treba pri izdelovanju geodetskega načrta s to vsebino izrez zemljiškokatastrskega prikaza prilagoditi, da je zemljiškokatastrska vsebina v državnem koordinatnem sistemu.
Podlaga za prilagoditev so katastrski načrti, zbirka listin, zemljiškokatastrske točke, izmera mejnih točk, ortofoto, kontrola podatkov in ustrezen model transformacije. V kakovostno izdelanem geodetskem načrtu z zemljiškokatastrskim prikazom je prikaz usklajen s topografsko vsebino, zadnjimi vpisanimi podatki zemljiškega katastra in podatki iz zbirke listin. Po sedanjih pravilih stroke je vsaka prilagoditev izreza zemljiškokatastrskega prikaza enkratni neponovljiv izdelek, saj se informacije o podlagi za prilagoditev praviloma ne hranijo. Obstaja velika verjetnost, da neodvisno izdelana geodetska načrta istega območja nimata skladnega zemljiškokatastrskega prikaza.
Izreze zemljiškokatastrskega prikaza, ki so bili prilagojeni pri izdelavi geodetskih načrtov, bi bilo smiselno uporabiti kot enega od virov za položajno izboljšanje zemljiškokatastrskega prikaza.

Ključne besede: geodetski načrt, koordinatni sistem, zemljiškokatastrski prikaz, evidentiranje nepremičnin

 

Abstract:

Surveying plans are made in the national coordinate system. Land cadastral representation is based on cadastral plans of graphical measurements for the most of the country. Therefore, when a land survey plan with the land cadastre content is made, it is necessary to adjust the cutting area of the surveying plan to the national coordinate system in order to archive optimal adjustment of the land cadastral content inside national coordinate system.
The foundation for the adjustment are cadastral plans, a collection of documents, land cadastre points, boundary points of measurement, orthophotos, data controls and the corresponding model of transformation. A high quality constructed land survey plan with land cadastral content is also harmonized with the topographical contents. Furthermore, the land survey plan contains the most recent recorded data of the land cadastre and data from the document collection.
Applicable professional standards in the surveying branch require that every adjustment of the cutting area in the surveying plan be unique, because storing the information that serves as the basis for adjustments is not typically done. There is a strong likelihood that two land survey plans of the same area do not have a coherent land cadastre representation.

Keywords: land survey plan, coordinate system, land cadastre representation, real estate recording

 

Literatura / References:

Ocena kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza (2008). Geodetska uprava Republike Slovenije. Pridobljeno 20. 4. 2011 s spletne strani
http://e-prostor.gov.si/fileadmin/ZK/Ocena_kakovosti/ocena_kakov_2008.doc.

Kakovosti zemljiškokatastrskih prikazov (2008). Geodetska uprava Republike Slovenije. Pridobljeno 20. 4. 2011 s spletne strani
http://e-prostor.gov.si/fileadmin/ZK/Ocena_kakovosti/kakovost.xls.

Gielsdorf, F. (2011). Geometrical Interoperability – Prerequisite for a Spatial Infrastructure. Simpozij Sistemzemljiškega katastra: izzivi in dileme grafičnih podsistemov. Ljubljana. Pridobljeno 20. 4. 2011 s spletne strani
ftp://ftp.fgg.uni-lj.si/Sendable/seminar.ogeo/03_Geometrical_Interoperability_Gielsdorf.pps.

Navodilo za izvajanje klasične geodetske izmere v novem državnem koordinatnem sistemu (2006). Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Navodilo za izvajanje izmere z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov v državnem koordinatnem sistemu (2006). Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Navodilo za določanje višin z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov v državnem koordinatnem sistemu (2009). Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije.