ANALIZA SKLADNOSTI D48/GK- IN D96/TM-KOORDINAT ZEMLJIŠKOKATASTRSKIH TOČK V POMURJU
CONSISTENCY ANALYSIS OF D48/GK AND D96/TM COORDINATES OF CADASTRAL BOUNDARY POINTS IN THE MURA REGION

Sandi Berk, Žarko Komadina, Joc Triglav

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.269-283

 

Izvleček:

Predstavljena je analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM-koordinat za več kot 62.000 zemljiškokatastrskih (ZK-) točk v Pomurju, ki so bile določene po 1. januarju 2008, torej v skladu z novim Zakonom o evidentiranju nepremičnin. Takšna analiza je izvedljiva brez dodatnih terenskih meritev – z uporabo kakovostnega modela transformacije. Kot referenčni model je bila uporabljena državna trikotniška transformacija, različica 3.0. Med razlogi za neskladje D48/GK- in D96/TM-koordinat ZK-točk glede na referenčni transformacijski model so lahko slaba natančnost ali groba napaka v izmeri D96/TM-koordinat (GNSS-izmera) in D48/GK-koordinat (klasična izmera). Še pogosteje kot z neposredno izmero pa so D48/GK-koordinate točk določene posredno – s transformacijo. Tu so razlog za neskladje nekakovostni transformacijski parametri. Poleg nekakovostnih veznih točk je vzrok lahko premajhno število uporabljenih veznih točk ali njihova neustrezna razporeditev. Neskladje koordinat ZK-točk je lahko tudi posledica lokalnih anomalij v obstoječi poligonski/linijski mreži ali pa slabe natančnosti uporabljenega referenčnega transformacijskega modela. Cilja analize skladnosti sta kontrola kakovosti določanja koordinat ZK-točk (tj. dela geodetskih podjetij) in tudi kontrola kakovosti modela trikotniške transformacije. Za dosego teh ciljev je bila na izbranih lokacijah znotraj
testnega območja izvedena tudi neodvisna terenska izmera.

Ključne besede: analiza skladnosti, datumska transformacija, koordinatno odstopanje, zemljiškokatastrska točka

 

Abstract:

A consistency analysis of D48/GK and D96/TM coordinates of more than 62,000 cadastral boundary (CB) points in the Mura region, which were determined after 1st January 2008, i.e. according to the new Real Estate Recording Act, is presented. Such an analysis can be realized without any additional measurements being taken, but only by using a high quality transformation model. The country-wide triangle-based transformation, Version 3.0, was used as a reference model. The reasons for the inconsistency between D48/GK and D96/TM coordinates of CB points according to the reference transformation model are low accuracy or gross errors in D96/TM coordinates (GNSS measurements) and D48/GK coordinates (classical measurements). Rather than in direct measurement, D48/GK coordinates are obtained indirectly by using transformation. In that case, the inconsistency is caused by poor quality transformation parameters. In addition to possible low quality tie points, there may be an insufficient
number of tie points used, or their inadequate spacing. The inconsistency between the coordinates of CB points could also be caused by some problems in the control network and low accuracy of the reference transformation model. The aims of the consistency analysis are quality control of surveys of CB points and quality control of the triangle-based transformation model. To achieve these aims, independent surveys were carried out at the selected locations within the testing area.

Keywords: cadastral boundary point, consistency analysis, coordinate discrepancy, datum transformation

 

Literatura / References:

Berk, S. (ur.) (2010). Vzpostavljanje evropskega prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji. Zbornik projekta. Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije. (http://e-prostor.gov.si/fileadmin/projekti/DGS/2010p/Zbornik_projekta.pdf).

Berk, S., Duhovnik, M. (2007). Transformacija podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije v novi državnikoordinatni sistem. Geodetski vestnik, 51(4), 803–826.

Berk, S., Komadina, Ž. (2010). Trikotniško zasnovana transformacija med starim in novim državnim koordinatnim sistemom Slovenije. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010 (Ljubljana, 28. september 2010). GIS v Sloveniji, 10, 291–299.

Croux, C., Rousseeuw, P. J. (1992). Time-efficient algorithms for two highly robust estimators of scale. Computational Statistics, 1, 411–428.

Mozetič, B., Majcen, D., Komadina, Ž. (2008). Nadzor kakovosti podatkov zemljiškega katastra v novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM. Geodetski vestnik, 52(4), 728–742.

Triglav, J. (2008). Komasacije zemljišč ob gradnji infrastrukturnih objektov v Prekmurju. Geodetski vestnik, 52(4),795–811.

Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov zemljiškega katastra. Uradni list RS, št. 8/2007, 719–725, dop. št. 26/2007, 3400.

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Uradni list RS, št. 47/2006, 5029–5056, spr. št. 65/2007, 9021–9027 – odl. US št. U-I-464/06-13.