KAKOVOST PODATKOV IN DIREKTIVA INSPIRE
DATA QUALITY AND THE INSPIRE DIRECTIVE

Irena Ažman

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.193-204

 

Izvleček:

V prispevku so predstavljeni vse večji pomen kakovosti geodetskih in prostorskih podatkov, določbe o kakovosti prostorskih informacij v direktivi INSPIRE in predpisih, sprejetih na njeni podlagi, ter zahteve, povezane s kakovostjo prostorskih podatkov in storitev, ki jih pred slovenske ponudnike podatkov in storitev postavlja evropska zakonodaja.

Ključne besede: direktiva INSPIRE, kakovost podatkov, elementi kakovosti, prostorski podatki

 

Abstract:

This article presents the growing importance of the quality of geodetic and spatial information. It describes the contents related to the data quality in the INSPIRE Directive, regulations for its implementation and guidelines, as well as the requirements related to the quality of spatial data and services set for Slovenian suppliers of data by European legislation.

Keywords: INSPIRE Directive, data quality, quality elements, spatial data

 

Literatura / References:

Domača spletna stran ISO. Pridobljeno aprila 2011 s spletne strani: http://www.iso.ch.

Domača spletna stran ISO/TC211. Pridobljeno aprila 2011 s spletne strani: http://www.isotc211.org.

Domača spletna stran Slovenskega inštituta za standardizacijo. Pridobljeno aprila 2011 s spletne strani http://www.sist.si.

Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Pridobljeno 5. 5. 2007 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2007:108:0001:0014:SL:PDF.

INSPIRE podatkovne specifikacije (INSPIRE Data specificaions) za naslove, parcele, prostorske enote, zemljepisna imena, prometna omrežja, hidrografijo, zavarovana območja. Pridobljeno maja 2010 s spletne strani: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2.

INSPIRE Generični konceptualni model (Generic Conceptual Model). Pridobljeno julija 2010 s spletne strani: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2.

INSPIRE Metodologija za razvoj podatkovnih specifikacij (Methodology for the development of data specifications). Pridobljeno julija 2010 s spletne strani: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2.

Jakobsson, A. Vloga kakovosti v infrastrukturah za prostorske informacije. Pridobljeno 15. 12. 2010 s spletne strani: www.eurogeographics.org/documents/jakobsson_tsoulos_ver3.doc.

Projekt ESDIN: Rezlutati projekta. Pridobljeno 20. 4. 2011 s spletne strani: http://www.esdin.eu/project/summary-esdin-project-public-deliverables.

Standard SIST EN ISO 19113:2005 – Načela kakovosti.

Standard SIST EN ISO 19114:2006 – Postopki za ocenjevanje kakovosti/SIST EN ISO 19114:2005/AC:2006.

Standard SIST EN ISO 19115:2005 – Metapodatki/SIST EN ISO 19115:2005/AC:2009.

Šumrada, R. (2005). Strukture podatkov in prostorske analize. Ljubljana. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Uredba Komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov. Pridobljeno 15. 2. 2009 s spletne strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:SL:PDF.

Uredba Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev z dopolnitvami. Pridobljeno 15. 12. 2009 s spletne strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0009:0018:SL:PDF.

Uredba Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja. Pridobljeno 15. 3. 2011 s spletne strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2010:323:0001:0010:SL:PDF.

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki. Pridobljeno 15. 1. 2011 s spletne strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:SL:PDF.

Uredba Komisije (EU) št. 102/2011 z dne 4. februarja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki. Pridobljeno 15. 3. 2011 s spletne strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:031:0013:0034:SL:PDF.