PROSTI STANDARDNI SPLETNI SERVISI OGC ZA PROSTORSKE PODATKE
FREE OGC STANDARDIZED WEB SERVICES FOR SPATIAL DATA

Radoš Šumrada

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.046-056

 

Izvleček:

V članku je podan pregled in možnosti uporabe prostih spletnih servisov in standardnih vmesnikov za prostorske podatke, ki jih je razvil in jih vzdržuje konzorcij OGC (Open Geospatial Consortium). Poleg kratkega pregleda različnih pristopov in izvedb spletnih servisov so podrobneje predstavljeni najbolj pomembni standardni spletni servisi OpenGIS. Opisane so značilnosti, prednosti in slabosti teh na XML temelječih pristopov za komunikacijo in izmenjavo prostorskih podatkov ter težave, ki se lahko pojavijo pri tovrstnih aplikacijah. Omenjena so glavna področja uporabe prostih spletnih servisov za prostorske podatke na splošno in posebej za geodetsko stroko glede na dostop do porazdeljenih baz podatkov in spletne kartografske predstavitve.

Ključne besede: prostorski podatki, spletni servisi, pristop OGC, prosti standardi OpenGIS, CS, GCS, W3DS, WCS, WFS, WMS, WPS, WTS

 

Abstract:

This paper presents an overview and possibilities for the usage of open web services and standardized interfaces for spatial data that are developed and maintained by the OGC (Open Geospatial Consortium). Besides the short overview of various approaches and implementation of web services, this paper focuses on the most frequently applied OpenGIS standard services that are based on the XML meta-language for the exchange of messages and spatial data transfer. The concluding remarks outline the main existent and potential application domains of open web services in the field of surveying, with regard to the access to distributed databases and web cartographic presentations.

Keywords: spatial data, web services, OpenGIS standards, OGC, CS, GCS, W3DS, WCS, WFS, WMS, WPS, WTS

 

Literatura / References:

Spletna stran GML: www.opengeospatial.org/standards/gml (dostop 17. 11. 2010).

Spletna stran profili KML: www.OpenGeospatial.org/standards/kml (dostop 13. 11. 2010).

Spletne stran OGC (Open Geospatial Consortium): www.OpenGeospatial.org (dostop 17. 11. 2010).

Spletna stran OGC – abstraktna specifikacija: www.OpenGeospatial.org/standards/as (dostop 15. 11. 2010).

Spletna stran OGC – izvedbetna specifikacija: www.opengeospatial.org/search/node/implementation%20specification (dostop 17. 11. 2010).

Spletna stran OGC – standardi: www.opengeospatial.org/standards/common (dostop 15. 11. 2010).

Spletna stran profili GML: www.OGCnetwork.net/gmlprofiles (dostop 11. 11. 2010).

Spletna stran SOAP: www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508 (dostop 14. 11. 2010).

Spletna stran UDDI: www.uddi.org/pubs/uddi_v3.htm (dostop 11. 11. 2010).

Spletna stran W3C (WorldWideWeb Council): www.W3.org (dostop 12. 11. 2010).

Spletna stran WSDL: www.w3.org/TR/wsdl (dostop 13. 11. 2010).

Standard SIST CEN ISO 19119:2005 GI - servisi (services).

Spletni servis, spletna stran: en.wikipedia.org/wiki/Web_Services (dostop 18. 11. 2010).

URI, URN in URL, spletna stran: en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier (dostop 15. 11. 2010).

Vmesna programska oprema, spletna stran: en.wikipedia.org/wiki/Middleware (dostop 15. 11. 2010).