MEDOPRAVILNOST NA PODROČJU SPREMLJANJA STANJA SUŠ
INTEROPERABILITY IN DROUGHT MONITORING

Barbara Medved-Cvikl, Andrej Ceglar, Lučka Kajfež-Bogataj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.070-086

 

Izvleček:

V zadnjih letih je opazen napredek na področju spremljanja procesov v prostoru s sektorskimi sistemi nadzora, pri čemer je zaznati pomanjkanje medopravilnosti prostorskih informacijskih sistemov. V okviru projekta EuroGEOSS je bila vzpostavljena medopravilnost med Centrom za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi (DMCSEE) in Evropskim sušnim portalom (European Drought Observatory – EDO). Pri tem so bila uporabljena odprtokodna orodja in tehnologije OpenGIS.

Ključne besede: medopravilnost, metapodatki, projekt EuroGEOSS, DMCSEE, suša

 

Abstract:

In recent years, major advances in monitoring processes through sectoral control systems have been observed, but so too has the lack of interoperability of spatial information systems. In the frame of the EuroGEOSS project, interoperability between Drought Management Centre for Southeastern Europe (DMCSEE) and European Drought Observatory (EDO) has been developed. For interoperability processes, open source tools and Open Geodata Interoperability specifications (OpenGIS) were used.

Keywords: interoperability, metadata, EuroGEOSS project, DMCSEE, drought

 

Literatura / References:

American Meteorological Society (1997). Meteorological drought – Policy statement. Bull. Amer. Meteor. Soc., 78.847–849.

Anderson, B. A comparison of ArcIMS to MapServer. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://www.geosur.info/geosur/contents/Comparison_of_Mapserver_vs_ArcIMS.pdf.

ArcCatalog/ ESRI. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://www.esri.com/.

CatMDEdit. Open-source project on Sourceforge. Pridobljeno 2. 5. 2010 s spletne strani: www.catmdedit.sourceforge.net.

DMCSEE. Drought monitor. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://www.dmcsee.org/en/drought_monitor/.

Deegree. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://www.deegree.org.
Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za pro
storske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:sl:PDF.

Dublin Core specifikacija. Pridobljeno 7. 12. 2010 s spletne strani: http://www.dublincore.org/documents/dces/.

ESRI- GIS sofware leader, that gives you geographic advantage. Pridobljeno 2. 11. 2010 s spletne strani: http://www.esri.com/software/arcgis/arcims/index.html.

EuroGEOSS, A European approch to GEOSS. Pridobljeno 2. 11. 2010 s spletne strani: http://www.eurogeoss.eu/default.aspx.

European Commission Inspire Geoportal. Pridobljeno 2. 11. 2010 s spletne strani: www.inspire-geportal.eu.

EDO geoportal. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://edo.jrc.ec.europa.eu/php/index.php?action=view&id=201.

Geography markup language. Pridobljeno 2. 12. 2010 s spletne strani: http://www.opengeospatial.org/standards/gml.

GeoServer. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://geoserver.org/.

Group on Earth Observation. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://www.earthobservations.org/geoss.shtml.

IEEE Glossary. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Pridobljeno 14. 12. 2010 s spletne strani: http://www.ieee.org/education_careers/education/standards/standards_glossary.html.

ISO/TC 211. Pridobljeno 7. 12. 2010 s spletne strani: http://prostor.gov.si/cepp/files/ostandardu.html.

INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119. Pridobljeno
7. 12. 2010 s spletne strani: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Metadata/INSPIRE_MD_IR_and_ISO_v1_2_20100616.pdf.

Inspire metadata editor. Pridobljeno 7. 12. 2010 s spletne strani: http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.

ISO Metadata Editor (IME). Pridobljeno 7. 12. 2010 s spletne strani: http://www.crepad.rcanaria.es/metadata/en/index_en.htm.

ISO 15836 :2009/Cor 1: 2009. Pridobljeno 7. 12. 2010 s spletne strani: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=54784.

Leazer, G., H., Gilliland-Swetland , A., J., Borgman,C., L.(2000). Evaluating the Use of a Geographic Digital Library
in Undergraduate Classrooms: The Alexandria Digital Earth Prototype (ADEPT). V: Proceedings of the Fifth ACM Conference on Digital Libraries, June 2-7. New York: Association for Computing Machinery Press. 248–249.

MapServer. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://mapserver.gis.umn.edu/.

M3Cat. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://www.intelec.ca/html/en/technologies/m3cat.html.

OGC. Interoperability of spatial data. Pridobljeno 14. 6. 2010 s spletne strani: http://geostandards.geonovum.nl/index.php/6.4.2_Interoperability_of_spatial_data.

Šumrada. R. 2005. Tehnologija GIS. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Uredba komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:SL:PDF.

Wilkinson, K., Organizantional structure of web services: reality check. Pridobljeno 8. 12. 2010 s spletne strani: http://www.gbata.com/docs/jgbat/v1n2/v1n2p6.pdf.

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, ZIPI. Uradni list RS št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010.