PRILAGAJANJE GRAJENEGA BIVALNEGA OKOLJA ZA POTREBE STAREJŠIH LJUDI
ADAPTING THE BUILT LIVING ENVIRONMENT FOR THE NEEDS OF OLDER PEOPLE

Boštjan Kerbler

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.057-069

 

Izvleček:

Zaradi staranja prebivalstva se razvite države vse bolj spopadajo s povečevanjem potreb po zagotavljanju ustrezne stanovanjske oskrbe za starejše ljudi in (s tem) s povečevanjem finančnih potreb za zagotavljanje zdravstvenih in socialnih storitev za starejše. Članek izhaja iz predpostavke, da bi lahko te potrebe zmanjšali s fizičnim (pre)oblikovanjem grajenega bivalnega okolja, s čimer bi starejšim ljudem omogočili, da bi lahko čim dlje ostali v domačem okolju, v katerem bi bili sposobni živeti čim samostojneje in čim bolj kakovostno. Predstavljeni in kritično analizirani so trije pristopi: prilagajanje bivalnega okolja po načelu oblikovanja za vse, preureditev bivalnega okolja v pametno (inteligentno) okolje na podlagi podpornih tehnologij, vključitev bivalnega okolja v omrežje oddaljenega nadzora. Izkazalo se je, da se kljub prednostim in priložnostim preoblikovanja grajenega prostora pojavljajo številne pomanjkljivosti, nevarnosti in dileme. V sklepu so predstavljena razmišljanja o načinih in možnosti uveljavitve obravnavanih pristopov v praksi.

Ključne besede: staranje prebivalstva, bivalno okolje, oblikovanje za vse, pametno okolje, telenega

 

Abstract:

Due to ageing of the population, developed countries are dealing with increasing needs in providing adequate residential care for older people and (with this) demands in providing appropriate social and services for the elderly. This article assumes that these needs could be reduced with the physical (re)design of the built living environment, by which elderly people would be given the opportunity to remain in their home environments as long as possible, capable of independently living with as high a quality of life as possible. Three approaches are presented and critically evaluated: adaptation of the living environment according to the principles of design for all, arrangement of living environments in the smart (intelligent) environment based on the assistive technologies, integration of the living environment into a remote monitoring network. It turns out that despite the advantages and opportunities of the built environment redesigning many weaknesses, risks and dilemmas appear. In the conclusion, some ideas are presented on how approaches discussed could be implemented in practice.

Keywords: ageing of population, living environment, design for all, smart environment, telecare

 

Literatura / References:

Ala-Mutka, K., Malanowski, N., Punie, Y., Cabrera, M. (2008). Active ageing and the potential of ICT for learning. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities.

Barlow, J., Venables, T. (2004). Will technological innovation create the true lifetime home? Housing Studies, 19(5), 795–810.
http://dx.doi.org/10.1080/0267303042000249215

Barlow, J., Bayer, S., Curry, R. (2005a). Flexible homes, flexible care, inflexible organisations? The role of telecare in supporting independence. Housing Studies, 20(3), 441–456.
http://dx.doi.org/10.1177/1460458213486470

Barlow, J., Bayer, S., Castleton, B., Curry, R. (2005b). Meeting government objectives for telecare in moving from local implementation to mainstream services. Journal of Telemedicine and Telecare, 11(1), 49–51.
http://dx.doi.org/10.1258/1357633054461723

Barlow, J., Bayer, S., Curry, R. (2005c). Integrating telecare into mainstream care delivery. The IPTS (Institute for Prospective Technological Studies). Poročilo. Bruselj: Skupno raziskovalno središče Evropske komisije.

Barlow J., Bayer, S., Curry, R. Hendy, J., McMahon L. (2010). From care closer to home to care in the home: the potential impact of telecare on the built environment. V: T. Kagioglou (ur.), Improving healthcare through the built environment (131–138). London: Wiley-Blackwell.

Bayer, S., Barlow, J., Curry, R. (2007). Assessing the impact of a care innovation: Telecare. System Dynamics Review, 23(1), 61–80.
http://dx.doi.org/10.1002/sdr.361

Building a society for all ages (2009). London: HM Government.

Connell, B. R., Jones, M., Mace, R., Mueller, J., Mullick, A., Ostroff, E., Sanford, J., Steinfeld, E., Story, M., Vanderheiden, G. (1997). The principles of universal design. Raleigh: North Carolina State University, The Center for Universal Design. Commission staff working paper – Annex to the: Communication from the Commission »eAccessibility« – Extended
impact assessment, COM(2005) 425 final. (13. 9. 2005). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 15. 1. 2011. s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2005:1095:FIN:EN:HTML.

Dewsbury, G., Rouncefield, M., Clarke, K., Sommerville, I. (2004). Depending on digital design: Extending inclusivity. Housing Studies, 19(5), 811–825.
http://dx.doi.org/10.1080/0267303042000249224

Emiliani, P. L., Stephanidis, C. (2005). Universal access to ambient intelligence environments: opportunities and challenges for people with disabilities. IBM System Journal, Special issue on Accessibility, 44(3), 605–619.
http://dx.doi.org/10.1147/sj.443.0605

Stockholmska deklaracija EIDD (2008). Stockholm: Evropski inštitut za oblikovanje in invalidnost.

Heywood, F. (2004). The health outcomes of housing adaptations. Disability & Society, 19(2), 129–143.
http://dx.doi.org/10.1080/0968759042000181767

Imrie, R. (2003). Housing quality and the provision of accessible homes. Housing Studies, 18(3), 387–408.
http://dx.doi.org/10.1080/02673030304240

Life-time homes (2011). London: Lifetime Homes. Pridobljeno 17. januarja 2011 s spletne strani: http://www.lifetimehomes.org.uk

Jacović, A. (2010). Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija, 2008 – začasni podatki. Pridobljeno 20. 12. 2010 s spletne strani: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3297.

Jespen, M., Leschke, K. (2008). Social protection and the social reality of Europe. V: M. Jesepen (ur.), Benchmarking Working Europe 2008 (58–66). Bruselj: ETUI-REHS, ETUC.

Kervina, D., Pustinšek, M., Bešter, J. (2007). Informacijske in komunikacijske tehnologije za e-vključenost. V: F. Hočevar (ur.), Praktični vidiki in možnosti e-vključenosti in dostopnosti za invalide, starejše in za osebe z manjšimi možnostmi (13–21). Ljubljana: Inštitut RS za rehabilitacijo.

Mace, L. R. (1998). Universal design in housing. Assistive Technology, 10(1), 21 28.
http://dx.doi.org/10.1080/10400435.1998.10131957

Maskova, M. (2003). Demography of ageing: similarities and differences between countries. V: D. Avramov in M. Maskova (ur.), Active ageing in Europe (29–62). Strasbourg: Svet Evrope.

Milner, J., Madigan, R. (2004). Regulation and innovation: Rethinking inclusive housing design. Housing Studies, 19(5), 727–744.
http://dx.doi.org/10.1080/0267303042000249170

Ojel-Jaramillo, J. M., Ca~as, J. J. (2006). Enhancing the usability of telecare devices. Human Technology, 2(1), 103–118.
URN:NBN:fi:jyu-2006161

Pecora, F., Cesta, A. (2007). DCOP for smart homes: A case study. Computational Inelligence, 23(4), 395–419.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8640.2007.00313.x

Pečjak, V. (1998). Psihologija tretjega življenjskega obdobja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Primožič, Z. (2009). Podporne tehnologije za starejše. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Remagnino, P., Shapio, D. (2007). Artificial intelligence methodes for ambient intelligence. Computational Intelligence, 23(4), 393–394.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8640.2007.00312.x

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev«. Uradni list RS št. 72, 17. 7. 2008, 9977–10173.

Rodriguez, M. D. (2005). Agent-based ambient intelligence for healthcare. AI Communications, 18, 201–216.

Rudel, D. (2004). Je telecare tehnologija za pomoč na daljavo rešitev za krč države pri reševanju problema socialno zdravstvene pomoči starejšim v Sloveniji? V: M. Vaupotič (ur.), Evropska unija priložnost tudi za starejše (23 24). Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

Rudel, D. (2007). Information and communication technologies for telecare of a patient at home/Informacijsko komunikacijska tehnologija za oskrbo bolnika na daljavo. Rehabilitacija, 6(1–2), 94–100.

Rudel, D. (2008). Zdravje na domu na daljavo za stare osebe. Informatica Medica Slovenica, 13(2), 19–29.

Rudel, D., Ličer, N., Oberžan, D. (2010). Telemedicinske storitve v okviru oskrbe na domu na daljavo – storitve »rdeči gumb«? (Telemedical services within a »Red button« telecare service in Slovenia?). Informatica Medica Slovenica, 15, 13–14.

Steg, H., Strese, H., Loroff, C., Hull, J., Schmidt, S. (2006). Europe is facing a demographic challenge ambient assisted living offers solutions. Pridobljeno 17. 1. 2011 s spletne strani: http://www.aal-europe.de/Published/reports-etc/Final%20Version.pdf.

Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (2007). Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Vertot, N. (2007). Invalidi, starejši in druge osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji. Ljubljana: Statistični urad RS.

Vertot, N. (2010). Starejše prebivalstvo v Sloveniji. Ljubljana: Statistični urad RS.

Woolham, J., Frisby, B. (2002). Building a local infrastructure that supports the use of assistive technology in the care of people with dementia. Research Policy and Planning, 20(1), 11–24.

Zupan, A., Cugelj, R., Hočevar, F. (2007). Dom IRIS (Inteligentne rešitve in inovacije za samostojno življenje). Rehabilitacija, 6(1–2), 101–104.