SAMODEJEN ZAJEM IN ISKANJE SPREMEMB V TOPOGRAFSKEM SLOJU STAVB IZ DIGITALNEGA MODELA POVRŠJA IN MULTISPEKTRALNEGA ORTOFOTA

Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Dušan Petrovič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.011-027

 

AUTOMATIC EXTRACTION AND BUILDING CHANGE DETECTION FROM DIGITAL SURFACE MODEL AND MULTISPECTRAL ORTHOPHOTO

Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Dušan Petrovič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.028-045

 

Izvleček:

Vzdrževanje podatkov v topografskih bazah je ena od pomembnejših nalog organizacij, ki te podatkovne baze vodijo. Eden od pomembnih podatkovnih slojev v topografskih bazah so podatki o stavbah. V članku sta opisani metoda za samodejen zajem stavb iz digitalnega modela površja in multispektralnega ortofota ter uporaba rezultatov zajema za samodejno iskanje sprememb v topografskih bazah, v katerih se vodijo podatki o stavbah. Začetno masko stavb smo izdelali iz normaliziranega digitalnega modela površja (nDMP). Vegetacijo smo iz maske stavb izločili z modificiranim vegetacijskim indeksom, izračunanim iz infrardečega ortofota ob upoštevanju indeksa senc in teksture nDMP. Na končni maski smo stavbe vektorizirali z uporabo transformacije Radon. Rezultate samodejnega zajema stavb smo primerjali s katastrom stavb in dejanskim stanjem na terenu. S samodejnim postopkom smo našli 94,4 % vseh stavb na območju in ocenili, da je opisana metoda primerna za zajem podatkov o stavbah za topografske baze v merilih 1 : 10 000 in manj. Rezultat samodejnega iskanja sprememb (popolnost 93,5 % in pravilnost 78,4 %) kaže, da je opisana metoda primerna za iskanje sprememb med podatki o stavbah.

Ključne besede: samodejni zajem stavb, iskanje sprememb, normalizirani digitalni model površja, multispektralni ortofoto, modificiran vegetacijski indeks

 

Abstract:

The update of topographic databases is an important task for organizations that maintain them. Building data are one of the important data types in topographic databases. The article describes a method for automatic building extraction from digital surface model and multispectral orthophoto and the use of extraction results for the building change detection in the topographic database. The initial building mask was created from the normalized digital surface model (nDSM).Vegetation was eliminated from the building mask using a modified vegetation index calculated from the infrared orthophoto and also considering the shadow index and the nDMP texture. The final building mask was vectorised using Radon transform. The results of the automatic building extraction were compared to the building cadastre and the actual situation on the ground. The automatic method detected 94.4% of all buildings in the area. We concluded that the described method is appropriate for capturing of the building data for the topographic database in scales 1 : 10 000 and smaller. Automatic change detection results (completeness 93.5% and correctness 78.4%) indicate that the described method is appropriate for building change detection.

Keywords: automatic building extraction, change detection, normalised digital surface model, multispectral orthophoto, modified vegetation index

 

Literatura / References:

Champion, N. (2009). Detection of unregistred buildings for updating 2D databases. Euro SDR Official Publication N° 56. Amsterdam: Gopher.

Champion, N., Matikainen, L., Rottensteiner, F., Liang, X., Hyyppä, J. (2008). A test of 2d building change detection methods: Comparison, evaluation and perspectives. V: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII/B4: 297–304.

Demir, N., Baltsavias, E. (2007). Object extraction at airport sites using DTMs/DSMs and multispectral image analysis.
http://www.photogrammetry.ethz.ch/research/pegase/papers/PIA_DEMIR_BALTSAVIAS_eth__2.pdf (21. 10. 2010).

Dorninger, P., Pfeifer, N. (2008). A comprehensive automated 3D approach for building extraction, reconstruction and regularization from airborne laser scanning point clouds. Sensors 8(11): 7323–7343.
http://dx.doi.org/10.3390/s8117323

Gonzales, R. C., Woods, R. E., Eddins, S. L. (2004). Digital image processing using Matlab. New Jersey: Pearson Prentice-Hall.

Grigillo, D. (2010). Samodejno odkrivanje stavb na visokoločljivih slikovnih virih za potrebe vzdrževanja topografskih podatkov. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo.

GURS (2001). Operativno navodilo za zajem podatkov o stavbah. Fotogrametrični zajem s povezavo z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, verzija 4.0. Geodetska uprava Republike Slovenije.

Haralick, R. M., Shanmugan, K., Dinstein, I. (1973).Textual features for image classification. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 3(6): 610–621.
http://dx.doi.org/10.1109/TSMC.1973.4309314

Heipke, C., Mayer, H.,Wiedemann, C., Jamet, O.(1997).Evaluation of automatic road extraction. V: International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, XXXII/3: 47–56.

Hofmann, A. D., Mass, H.-G., Streilein, A. (2002).Knowledge-based building detection based on laser scanner data and topographic map information.
http://www.toposhop.admin.ch/pub/down/about/publi/ISPRS-2002.pdf (21. 10. 2010).

Holland, D. A., Sanchez-Hernandez, C., Gladstone, C. (2008).Detecting changes to topographic features using high resolution imagery. V: The International Archives of thePhotogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII/B4: 1153–1158.

Kraus, K. (2007).Photogrammetry: Geometry from images and laser scans. Second Edition. Berlin: Walter de Gruyter GmbH&Co.

Matikainen, L., Hyyppä, J., Ahokas, E., Markelin, L., Kaartinen, H. (2010). Automatic detection of buildings and changes in buildings for updating of maps. Remote Sensing, 2: 1217–1248.
http://dx.doi.org/10.3390/rs2051217

Matikainen, L., Hyyppä, J., Kaartinen, H. (2004).Automatic detection of changes from laser scanner and aerial image data for updating building maps. Remote Sensing,V: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXV/B2: 434–439.

Matlab (2010). Image processing toolbox. User’s Guide. http://www.mathworks.com/help/toolbox/images/images_product_page.html(14. 10. 2010).

Mayer, H. (2008).Objects extraction in photogrammetric computervision. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 63(2): 213–222.
http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2007.08.008

Mayer, H., Hinz, S., Stilla, U.(2008).Automated extraction of roads, buildings and vegetation from multi-source data. V:Li, Z., Chen, J. and Baltsavias, E. (ur.) Advances in photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences: 2008 ISPRS congress book. 213–226. London: CRC Press, Taylor & Francis Group.

Ono, Ak., Kajiwara, K., Honda, Y., Ono, At. (2007). Development of vegetation index using radiant spectranormalized by the irarithmeticmean. V: Proceedings of the Asian Conference on Remote Sensing, Asian Association on Remote Sensing. Kuala Lumpur, Malezija, 12.-16. november 2007.

Pfeifer, N., Rutzinger, M., Rottensteiner, F., Muecke, W., Hollaus, M. (2007). Extraction of building footprints from airborne laser scanning: Comparison and validation techniques. V: Proceedings of the Joint IEEE-GRSS/ISPRS Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over Urban Areas, Urban 2007, Pariz, Francija.

Rottensteiner, F. (2008).Automated updating of building databases from digital surface models and multi-spectral images: Potential and limitations. V: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Istanbul, Turčija, XXXVII/B3A: 265–270.

Rottensteiner, F., Trinder, J., Clode, S., Kubik, K. (2007).Building detection by fusion of airborne laser scanner data and multi-spectral images: Performance evaluation and sensitivity analysis. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 62(2): 135–149.
http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2007.03.001

Sohn, G., Dowman, I. (2007). Data fusion of high-resolution satellite imagery and LIDAR data for automatic building extraction. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 62(1): 43–63.
http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2007.01.001

Vosselman, G., Dijkman, S. (2001). 3D building model reconstruction from point clouds and ground plans. V: The International Archives of the Photogrammetry and Remote Sensing XXXIV, 3/W4: 37–44.

Vosselman, G., Gorte, B., Sithole, G. (2004).Change detection for updating medium scale maps using laser altimetry. V: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Istanbul, Turčija, XXXV/B3: 207–212.

Samodejen zajem in iskanje sprememb v topografskem sloju stavb iz digitalnega modela površja in multispektralnegaortofota (2011).