IZDELAVA GLOBUSA SLOVENIJE
CREATION OF THE GLOBE OF SLOVENIA

Tina Damjanovič, Kaja Marinšek, Teja Snoj, Jana Škerbina, Dušan Petrovič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.103-110

 

Izvleček:

Topografijo Zemlje lahko najbolj realno prikažemo na globusu, kar so vedeli že stari Grki. Največji prispevek k izdelovanju pomanjšanih modelov našega planeta je imel Mercator, ki je v 16. stoletju razdelil površino krogle na pasove in s tem povzročil pravo revolucijo v kartografiji, izdelava globusov pa je postala množična. Načelo izdelave globusov se odtlej ni spremenilo, le da je zdaj večji del postopka avtomatiziran. Še vedno pa veljajo za posebnost globusi posameznih držav. Temu izzivu smo se posvetili pri projektu izdelave globusa Slovenije v okviru predmeta Kartografija III pri študiju geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Izdelava globusa Slovenije v grobem obsega izdelavo pregledne karte države s stopnjo podrobnosti merila 1 : 1.000.000, projekcijo ravninske karte na kroglo in lepljenje tiskanih pasov na nosilni medij, v našem primeru na namizno svetilko.

Ključne besede: globus, Mercatorjeva projekcija, pregledna karta, generalizacija, hipsometrija, Slovenija

 

Abstract:

The most realistic way to represent the topography of the Earth is by using a globe; this fact was known as early as in ancient Greece. The biggest contribution to the making of these reduced models of our planet was made by Gerardus Mercator, who split the surface of the globe into zones in the 16th century. This gave rise to a revolution in the development of cartography, which also sparked the beginning of the mass production of globes. The principle for the production of this instrument has remained the same to this day; the only difference is that the major part of the process is now automated. However, globes of individual countries are still quite unusual and rare; this is why we decided to take on the project of designing the globe of Slovenia, which was performed within the Cartography III study course at the Faculty of Civil and Geodetic Engineering. The making of the globe of Slovenia includes the production of a general map of the country at the scale of 1: 1,000,000, the projection of a flat map on the globe and the pasting of printed zones on the supporting medium, in our case a table lamp.

Keywords: globe, Mercator projection, general map, generalization, elevation tints, Slovenia

 

Literatura / References:

Peterca, M. (2001). Matematična kartografija: kartografske projekcije (univerzitetni učbenik). Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Ditz, R., The Globe of Austria-Cartographic Desing, Production And Some Selected Problems (2009), Santiago, Chile: International Cartographic Conference. Pridobljeno 20.4.2010 s spletne strani http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/1_9.pdf

Globe, How Products Are Made. Pridobljeno 10.5.2010 s spletne strani http://www.madehow.com/Volume-4/Globe.html

Globe. Pridobljeno 10.5.2010 s spletne strani http://en.wikipedia.org/wiki/Globe