PREGLED RAZVOJA ELEKTRONSKIH TAHIMETROV LEICA GEOSYSTEMS
OVERVIEW OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TACHYMETERS LEICA GEOSYSTEMS

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Aleš Marjetič, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.643-660

 

Izvleček:

Predstavljen je kronološki pregled razvoja tahimetrov, instrumentov za merjenje kotov in dolžin, proizvajalca Leica Geosystems. Proizvajalec ni bil izbran iz komercialnih razlogov ali zaradi promocije njegove merske opreme. Namen članka je prikazati razvojne stopnje tehnologije za zajem osnovnih geodetskih merskih podatkov (kotov in dolžin). Obravnavano podjetje je naslednik podjetja Wild in je ob združevanju z nekaterimi drugimi visokotehnološkimi podjetji prvi dedič zgodovine razvoja vrhunske geodetske merske opreme. Leica je s svojimi tehnološkimi rešitvami postavljala prelomnice v razvoju tahimetrov, ki so jim drugi proizvajalci večinoma le sledili. Pregled sloni na predstavitvi različnih modelov tahimetrov, ki so z leti omogočali vse natančnejše meritve s krajšim časom zajema in visoko stopnjo procesiranja meritev na terenu. Natančno je predstavljen tudi razvoj posameznih sistemov tahimetra za pripravo instrumenta za merjenje, viziranje, čitanje, shranjevanje merskih podatkov ter komunikacijo z zunanjimi procesnimi
enotami. Poudarek je tudi na združevanju s sodobno tehnologijo satelitskega pozicioniranja, ki je v geodeziji postala že nekakšen standard in prihodnost razvoja.

Ključne besede: teodolit, razdaljemer, tahimeter, razvoj tehnologije, avtomatizacija geodetskih terestričnih meritev

 

Abstract:

This article is a chronological overview of the development of tachymeters, instruments for measuring angles and distances, of the manufacturer Leica Geosystems.The choice of manufacturer was made in order to show the stages of the development of the technology for acquiring the primary geodetic measurement data (angles and distances). Leica Goesystems is the successor to Wild; by joining some other high-tech companies, it has become a kind of heir to the history of the development of the best surveying measuring equipment. Leica’s technological solutions represent milestones in the progress of the development of total stations – milestone that have only been followed by other manufacturers. This review is based on describing the various models of total stations, which over the years has allowed more precise measurement to be captured within shorter times and high-level post-processing on the field. In addition, the development of the systems for the preparation of a total station for measuring, for sighting, for reading measuring values, for storing measurement data, and communicating with external processing units is examined. Emphasis is also given to its integration with the modern technology of satellite positioning, which currently represents a kind of standard as well as future development in geodesy.

Keywords: theodolite, distancemeter, tachymeter, development of technology, automation of geodetic terrestrial measurements

 

Literatura / References:

Baertlein, H. (1999). Inside the Leica TCA2003. Professional Surveyor Magazine, Jan/Feb 1999.

Bayoud, F. A. (2006). Leica’s Pinpoint EDM Technology with Modified Signal Processing and Novel Optomechanical Features. XXIII FIG Congress, München.

Benčić, D., Solarić, N. (2008). Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici. Zagreb: Školska knjiga.

Deumlich, F., Staigler, R. (2002). Instrumentenkunde der Vermessungtechnik, Heidelberg: Herbert Wichmann Verlag.

Hill, C.D. (2005). Leica SmartStation - the integration of GPS & total station technologies. Heerbrug: Leica Geosystems

AG. Ivković, M. (1986). Wild GRE3-terminal za registraciju podataka. Geodetski list, 40(63), 1–3, 45–51.

Kapetanović, N. (1996). Automatska registracija (memoriranje) podataka kod geodetskih instrumenata. Geodetski glasnik, XXX(31), 41–46.

Kogoj, D., Bilban, G., Bogatin, S. (2004). Tehnične lastnosti tahimetrov Leica Geosystems. Geodetski vestnik, 48(4), 508–518.

Leica Geosystems AG (1998). Leica TPS - System1000, User Manual. Heerbrug: Leica Geosystems AG.

Leica Geosystems AG (2007). Leica TPS1200+ White Paper. Heerbrug: Leica Geosystems AG.

Leica Geosystems AG (2009). Leica TS30 White Paper. Heerbrug: Leica Geosystems AG. Heerbrug.

Mitić, S. (1979). Novi Wildov elektronski redukcioni tahimetar Tachymat TC1. Geodetska služba 24, IX, 38–48.

Mueller, M. (1999). GSI ONLINE for Leica TPS. Advanced User Guide. Heerbrug: Leica Geosystems AG.

Murphy, J. S. (2004). Electronics based innovation in a niche market: distances measured by the speed of light. North KE Carolina State University.

Valh, M. M., Marjetič, A., Ježovnik, V., Kogoj, D. (2008). Avtomatski elektronski tahimetri ali kam vodi razvoj TPS sistemov. Geodetski vestnik, 52(3), 487–499.

Wild Leitz Ltd (1989). Wild T1600-TC1600 Instruction Manual. Heerbrug: Wild Leitz Ltd.

Zeiske, K. (1999). TPS1100 Professional Series- A New Generation of Total Stations from Leica Geosystems. Heerbrug: Leica Geosystems AG.

URL 1: http://www.dse.vic.gov.au

URL 2: http://www.leica-geosystems.com

URL 3: http://www.wild-heerbrugg.com