PROJEKCIJE PRIHODNJE RABE TAL V MESTNI OBČINI KOPER NA PODLAGI MODELA MOLAND
PROJECTIONS OF FUTURE LAND USE IN THE MUNICIPALITY OF KOPER BASED ON THE MOLAND MODEL

Anton Perpar, Sarah Mubareka, Davor Deranja, Andrej Udovč, Marina Pintar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.676-690

 

Izvleček:

Mestna občina (MO) Koper je ena od študij primera v evropskem raziskovalnem projektu PLUREL. Namen projekta je razviti nove strategije in orodja za načrtovanje ter napovedovanje prihodnjih rab prostora. Za MO Koper so bili »preigrani« trije scenariji mogoče prihodnje rabe zemljišč, ki so bili na podlagi številnih kazalcev in trendov prostorsko opredeljeni z modelom MOLAND. Model temelji na prostorski dinamiki, glavna spremenljivka v njem pa je raba zemljišč. Na podlagi različnih scenarijev se z modelom projicirajo spremembe rabe zemljišč v prihodnosti glede na vrsto rabe in sprememba se prostorsko opredeli.

Ključne besede: scenariji, sprememba rabe zemljišč, modeliranje, varovanje kmetijskih zemljišč, Mestna občina Koper

 

Abstract:

The Municipality of Koper is one of the case studies in the European research project PLUREL. The project is aimed at developing new strategies and tools for future land use planning and prediction. Some scenarios for possible future land use have been prepared and spatially defined, based upon different indicators and trends, using the MOLAND model. The model is based on spatial dynamics, a key variable being the land use and the state of each cell is its land use class (e.g. residential, industrial, commercial, forest, agricultural land etc.). Based on the developed storylines of the scenarios, the model simulates changes in future land use and spatially defines the changes.

Keywords: scenarios, land use change, modelling, protection of agricultural land, Municipality of Koper

 

Literatura / References:

Kovačič, M. (2009). Problemi in dileme kmetijske zemljiške politike v Sloveniji. Kmetovalec 3/2009. Slovenj Gradec: Kmetijska založba, d. o. o.

Lavalle, C., Barredo, J. I., McCormick, N. (2004). The MOLAND model for urban and regional growth forecast. A tool for the definition of sustainable development paths. Ispra: EC-DG-Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability-Land Management Unit, European Communities.

Lisec, A. (2007). Vpliv izbranih dejavnikov na tržno vrednost zemljišč v postopku množičnega vrednotenja kmetijskih zemljišč. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo.

Mlinar, Z. (2008). Življenjsko okolje v globalni informacijski dobi. Prva knjiga: Prostorsko-časovna organizacija bivanja, raziskovanja na Koprskem in v svetu. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Mubareka, S. (2009). Land Use Projections based on MOLAND output, Koper case study. Report D.2.4.2. Ispra: DGJRC, Institute for Environment and Sustainability, Natural Hazards and Land Management Unit.

Nilsson, K., Sick Nielsen, T., Pauleit, S. (2008). A PLUREL approach to peri-urban areas. Town & Country Planning, December 2008.

Perpar, A., Pintar, M., Udovč, A., Černič Istenič, M., Zupan, M., Prus, T., Pirnat, J., Hladnik, D., Glavan, M. (2009). Analysis of regional spatial planning and decision making strategies and their impact on land use in the urban fringe-Case study Koper, Module 3, Deliverable 3.3.5, August 2009. Ljubljana: Biotechnical Faculty, Department of Agriculture.

Petrov, L. O., Lavalle, C., Kasanko, M. (2009). Urban land use scenarios for a tourist region in Europe: Applying the MOLAND model to Algarve, Portugal. Landscape and Planning, zv. 92, št. 1, 15. avgust 2009.

Petrov, L. (2010). Modelling future land use changes in Europe – The MOLAND urban and regional development model. PPT presentation. Ispra: European Community, Joint Research Centre.

Prosen, A. (2010). Slovenija je kaotično polurbanizirano podeželje. Intervju Roka Praprotnika s prof. dr. Antonom Prosenom. Dnevnikov objektiv, 23. 1. 2010. Ljubljana: Dnevnik. Pridobljeno 10. 11. 2010 s spletne strani: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042332167.

Thematic Strategy on the Urban Environment. (2006). COM(2005)718 Final. SEC (2006)16. Brussels: Commission of the European Communities.

Urban Sprawl in Europe: The Ignored Challenge. (2006). EEA Report No. 10/2006. Brussels: European Commission – Joint Research Centre/European Environment Agency.