ANALIZA PREIZKUSA INSTRUMENTARIJA GNSS-RTK PO NAVODILIH STANDARDA ISO 17123-8
ANALYSIS OF GNSS-RTK INSTRUMENTS TESTING ON THE ISO 17123-8 INSTRUCTIONS

Polona Pavlovčič Prešeren, Albin Mencin, Bojan Stopar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.607-626

 

Izvleček:

GNSS-instrumente (angl. Global Navigation Satellite System) uvrščamo med standardno terensko geodetsko mersko opremo (poleg elektronskih tahimetrov in nivelirjev), ki jo lahko uporabljamo za vzpostavitev geodetskih mrež in za detajlno izmero. Podobno kot pri drugih geodetskih instrumentih moramo tudi pri GNSS-instrumentih pred izmero ovrednotiti parametre kakovosti instrumentarija oziroma metode izmere, ki jih pridobimo s postopki laboratorijske kalibracije in/ali s terenskim preizkušanjem. Tako pridobimo podatek o ustreznosti navedenih tehničnih značilnostih proizvajalca in ovrednotimo primernost uporabe GNSS-instrumentov za konkretne potrebe. Mednarodna organizacija za standarde ISO (angl. International Organization of Standardization) je v okviru tehnične skupine 172 in podskupine 6 (ISO/TC 172/SC 6) v letu 2007 predstavila postopke preizkušanja GNSS-merskega instrumentarija za določanje položaja v realnem času, ki temeljijo na oceni kakovosti delovanja strojne in programske opreme posameznega instrumenta. Preizkus lahko opravimo kjerkoli na terenu, kjer so zagotovljeni primerni pogoji za izvedbo GNSS-opazovanj predvsem s stališča čim manjših vplivov na opazovanja z izvorom v okolici. Preizkus tudi ne zahteva dodatnega programskega orodja za obdelavo podatkov meritev, saj je statistično vrednotenje rezultatov opazovanj dokaj enostavno. V prispevku opisujemo teoretične podlage preizkusa GNSS-instrumentov po navodilih standarda ISO 17123-8, ki jih uporabimo za praktični preizkus GNSS-instrumenta.

Ključne besede: GNSS, kalibracija, terensko preizkušanje instrumentov, realni čas, ISO/TC 172/SC 6, standard ISO 17123-8

 

Abstract:

GNSS-instruments (Global Navigation Satellite System) are the standard field surveying equipment (in addition to tachymeter and levels) for geodetic network establishment and detail surveying. As in the case of other geodetic instruments, it is essential to pre-analyse GNSS-receiver quality parameters, obtained from laboratory calibration and/or field testing of the specific instrument and/or measuring method. Thus, the relevance of the results, as indicated by manufacturer, is obtained that may explain the suitability of a specific GNSS-instrument for field measurements. In 2007, the International Organization of Standardization (ISO), Technical Committee 172, Subcommittee 6 (ISO/TC 172/SC6), presented a comprehensive GNSS field testing procedures for real time measurements, based on statistical evaluation and verification of the manufacturer’s hardware and firmware. The test can be performed anywhere on the field assuming that the test area includes minimal potential influences to GNSS measurements. At the same time, a test does not require any additional processing software, because the test data evaluation is based on elementary statistics. This paper presents the theoretical basis of GNSS instrument testing in accordance with the ISO 17123-8 guidelines and further examination of specific measurements on the selected site.

Keywords: GNSS, calibration, instrument field testing, real time, ISO/TC 172/SC 6, standard ISO 17123-8

 

Literatura / References:

Drobne, S., Turk, G. (2002). Statistika, vaje. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana.

Heister, H. (2008). The new ISO standard 17123-8 for checking GNSS field measuring systems. FIG delovni teden 2008, Stockholm, Švedska.

Mednarodni standard ISO 17123-8 (2007). Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments. Part 8: GNSS field measurment systmes in real-time kinematic (RTK), ISO 17123-8: 2007 (E).

Rothacher, M. (2001). Kombination absluter und relativer Antennenkalibrierungen. Proceedings 3. GPS-Antenne-Workshop 2001, Geodätisches Institut Bonn.

Topcon Hiper Pro (2006). Operators’ manual. Topcon Positioning Systems, Inc.