RAZMEJITEV FUNKCIONALNIH REGIJ SLOVENIJE NA PODLAGI ANALIZE TRGA DELA
DELIMITATION OF FUNCTIONAL REGIONS OF SLOVENIA BASED ON LABOUR MARKET ANALYSIS

Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.481-500

 

Izvleček:

V prispevku so predstavljeni trije pristopi k razmejitvi funkcionalnih regij na podlagi podatkov o dnevnih vozačih na delo: metoda trga dela, metoda območij delovne mobilnosti in metoda večstopenjskega združevanja. Prvi dve metodi zahtevata predhodno opredeljena središča, medtem ko pri tretji razmejimo funkcionalne regije brez njih. Navedene tri pristope smo preizkusili na primeru členitve Slovenije na funkcionalne regije na podlagi le enega pojava v prostoru, to je dnevne mobilnosti delovno aktivnega prebivalstva med občinami. Uporaba različnih metod omogoča vpogled v različne pristope modeliranja funkcionalnih regij in primerjavo med njimi. Funkcionalne regije so lahko podlaga za številne organizacijske naloge in razvojne politike. Tako določene funkcionalno regije so lahko izhodišče za administrativno regionalizacijo Slovenije.

Ključne besede: funkcionalna regija, dnevna mobilnost, regionalizacija, metoda trga dela, metoda območij delovne mobilnosti, metoda večstopenjskega združevanja, Slovenija.

 

Abstract:

In this article, the three approaches for the delimitation of functional regions are presented based on daily commuting data: the labour market method, the commuting zone method and the commuting aggregation approach. The first two methods demand predefined centres while the functional regions are formed without predefined centres by the third method. These three approaches have been used for the case of the delimitation of functional regions of Slovenia considering only one spatial phenomenon, which is the daily commuting between the municipalities. The use of different methods is precondition for comparison and understanding of different approaches for modelling of functional regions. Functional regions might be the basis for numerous organizational tasks as well as development policies. They might be used as the starting-point for the administrative regionalization of Slovenia.

Keywords: functional region, commuting, regionalisation, labour market method, commuting zone method, commuting aggregation method, Slovenia.

 

Literatura / References:

Antikajnen, J. (2005). The Concept of Functional Urban Area. Elaborat ESPON 1.1.1. Informationen zur Raumentwicklung.

Brezovnik, B. (2008). Decentralizacija v teoriji in praksi. Lex localis, 6(1): 87–104.

Bole, D. (2004). Daily mobility of workers in Slovenia = Dnevna mobilnost delavcev v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 44(1), 25–45.
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EIJJI5QL

Bond, S., Coombes, M. (2007). 2001-based Travel-To-Work Areas Methodology. London. Office for National Statistics.

Cörvers, F., Hensen, M., Bongaerts, D. (2009). Delimitation and Coherence of Functional and Administrative Regions. Regional Studies, 43(1), 19–31.
http://dx.doi.org/10.1080/00343400701654103

Dolenc, D. (2000). Delovne migracije v Sloveniji. Statistični dnevi 2000. Zbornik del. Radenci.

Drobne, S., Konjar, M., Lisec, A. (2009a). Delimitation of Functional Regions Using Labour Market Approach. V: L. Zadnik Stirn (ur.), J. Žerovnik (ur.), S. Drobne (ur.), A. Lisec (ur.), Proceedings of SOR’09, 10th International Symposium on Operational Research in Slovenia. Ljubljana. Slovenian Society Informatika (SDI), Section for Operational Research (SOR), 417–425.

Drobne, S., Lisec, A., Konjar, M., Zavodnik Lamovšek, A., Pogačnik, A. (2009b). Functional vs. administrative regions: Case of Slovenia. V: M. Vujošević (ur.), Thematic Conference Proceedings. Vol. 1. Belgrade. Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 395–416.

Drobne, S., Konjar, M., Lisec, A., Pichler Milanović, N., Zavodnik Lamovšek, A. (2010). Functional Regions Defined by Urban centres of (Inter)National Importance: case of Slovenia. V: M. Schrenk. (ur.), 15th International Conference on Urban planning, regional development and information society, 18-20 May, Wien, Austria. Liveable, healthy, prosperous cities for everyone, Real Corp 2010: proceedings 2010. Competence Center of Urban and Regional Planning, 297–306.

ESPON 1.1.1 (2005). Potentials for polycentric development in Europe. Final project report. Stockholm. Nordreigo. http://www.espon.eu/ (dostop 1. 7. 2010).

ESPON 1.1.2 (2004). Urban rural relations in Europe. Final project report. Helsinki. Helsinki University of Technology. http://www.espon.eu/ (dostop 1. 7. 2010).

ESPON 1.4.3 (2007). Study on urban function. Final Report. IGEAT – Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire. Brussels. Université Libre de Bruxelles (Lead Partner). http://www.espon.eu/ (dostop 1. 7. 2010).

Feldman, O., Simmonds, D., Troll, N., Tsang, F. (2006). Creation of a System of Functional Areas for England and Wales and for Scotland. Cambridge. David Simmonds Consultancy.

Gajšek, M. (1999). Predlog členitve Slovenije na programske regije. V: I. Vrišer (ur.), Pokrajine v Sloveniji. Ljubljana. Vlada RS, Služba za lokalno samoupravo.

Gulič, A., Praper, S. (1998). Regionalni razvoj, regionalizem in regionalizacija Slovenije. Zbornik – Regionalizem v Sloveniji. Ljubljana.

Haček, M. (2005). Decentralizacija države in regionalizacija. V: M. Brezovšek, M. Haček

Johansson, B. (1998). Infrastructure, Market Potential and Endogenous Growth. Jönköping (Mimeo). Jönköping International Business School.

Karlsson, C. (2007). Clusters, Functional Regions and Cluster Policies. CESIS Electronic Working Paper Series. Stockholm. KTH. http://www.infra.kth.se/cesis/documents/WP84.pdf (dostop 1. 7. 2010).

Karlsson, C., Olsson, M. (2006). The identification of functional regions: theory, methods, and applications. Ann Reg Sci 40, 1–18.
http://dx.doi.org/10.1007/s00168-005-0019-5

Killian, M. S., Tolbert, C. M. (1993). Mapping social and economic space: the delineation of local labour markets in the United States. V: Singelmann, J., Desaran, F.A. (ur.). Inequalities in Labour Market Areas. Westview, Boulder, 69–79.

Konjar, M. (2009). Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti. Diplomska naloga.

Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Konjar, M., Lisec, A., Drobne, S. (2010). Methods for delineation of functional regions using data on commuters. V: M. Painho (ur.), M. Y. Santos (ur.), H. Pundt (ur.), Geospatial thinking: proceedings of the 13th AGILE International Conference on Geographic Information Science, 10-14 May 2010 – Guimar es, Portugal, 1–10.

Krevs, M. (1998). Vpliv izbora prostorske enote na rezultate geografskih statističnih analiz. Geografski vestnik, 70.

Lavtar, R. (ur.) (2004). Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji. Zbornik. Ljubljana. Ministrstvo za notranje zadeve.

Lisec, A., Drobne, S., Konjar, M., Zavodnik Lamovšek, A. (2010). Modeliranje funkcionalnih območij slovenskih urbanih središč. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010. Ljubljana. Založba ZRC, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije za znanost in umetnost, sprejeto v objavo.

OECD (2002). Redefining Territories – The functional regions. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.

ÖIR (2006). Planet Cense INTERREG IIIB CADSES PlaNet CenSE, Metropolitan Networking in CenSE backed by North-South Rail Corridors, Final Report of the Pilot Projects. http://www.cadses.net/en/home.html (dostop 1.7.2010).

Pavlin, B., Sluga, G. (2000). Ljubljana kot zaposlitveno središče. Ljubljana: geografija mesta. Ljubljana.

Pelc, S. (1988). Prometna dostopnost do delovnih mest in njen pomen pri urejanju prostora. Magistrska naloga.Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.

Pichler Milanović, N., Cigale, D., Krevs, M., Gostinčar, P., Černe, A., Zavodnik Lamovšek, A., Žaucer, T., Sitar, M., Drozg V., Pečar, J. (2008). Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone. RePUS project, Final report. Ljubljana. University of Ljubljana, Faculty of Arts.

Piry, I. (2005). Regionalizacija Slovenije – Nedokončana simfonija slovenske geografije. Dela 24, 37–48.

Plut, D. (1999). Zasnova členitve Slovenije na pokrajine s pomočjo trajnostno sonaravnih izhodišč. V I. Vrišer (ur.), Pokrajine v Sloveniji. Ljubljana. Vlada RS, Služba za lokalno samoupravo.

Pogačnik, A., Prosen, A., Zavodnik Lamovšek, A., Foški, M. (2002). Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij. Zaključno gradivo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Pogačnik, A., Zavodnik Lamovšek, A., Foški, M., Ravbar, M. (2003). Optimalna strategija prostorskega razvoja Slovenije in njenih regij glede na evropske integracije. Končno poročilo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Pogačnik, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S. (2009a). A Proposal for Dividing Slovenia into Provinces. Lex localis, 7(4), 393–423.
http://dx.doi.org/10.4335/7.4.393-423(2009)

Pogačnik, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Trobec, B., Soss, K. (2009b). Analiza konceptov regionalizacije Slovenije s predlogom območij pokrajin: ekspertna študija – končno poročilo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Pogačnik, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Trobec, B., Soss, K. (2009c). Analiza modelov pokrajin (3, 6, 8) po izbranih kazalnikih: dodatek h končnemu poročilu. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Pogačnik, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Žaucer, T., Trobec, B., Pichler Milanović, N., Štefula, M. (2009d). Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij. Drugo poročilo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Pogačnik, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Žaucer, T., Konjar, M., Trobec, B., Pichler Milanović, N., Pogačar, K., Kešeljević, A., Kosi, A., Miklavčič, T., Zakrajšek, U., Šolc, U., Strmšnik, K., Stres, A.. (2009e). Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij : zaključno poročilo tretje faze. Ljubljana. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; Maribor. Fakulteta za gradbeništvo; Domžale. Oikos.

PZUP (2008). Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin. EVA 2008-1536-0008. Ljubljana. Vlada RS, 177. redna seja.

Ravbar, M. (1999). Oblikovanje pokrajin in njihova vloga pri regionalnem razvoju. V: I. Vrišer (ur.), Pokrajine v Sloveniji. Ljubljana. Vlada RS, Služba za lokalno samoupravo.

RePUS (2008). Strategy for a regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integration Zone, Final Report. Budimpešta. Interreg III B CADSES.

RNRP (2006). Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023. Ljubljana. Vlada RS.

SPRS (2004). Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Ljubljana. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj. UL RS št. 76/2004.

SRS (2005). Strategija razvoja Slovenije. Ljubljana. Urad za makroekonomske analize in razvoj.

SURS (2002). Delovno aktivno prebivalstvo in dnevni migranti po kraju prebivanja in kraju dela v Sloveniji, naselja, Slovenija, popis 2002.

http://www.stat.si/pxweb/Database/Popis2002/Naselja/Prebivalstvo/Aktivnost/Aktivnost.asp (dostop 1.7.2010).

Šmidovnik, J. (2002). Regionalizacija Slovenije kot ustavna možnost in obveznost. Portorož. Inštitut za javno upravo.

Tomaney, J., Ward, N. (2000). England and the »New Regionalism«. Regional studies 34(5), 471–478.
http://dx.doi.org/10.1080/00343400050058710

Van der Zwan, J., Van der Wel, R., Ritsema Van Eck, J., De Jong, T., Floor, H. (2005). Flowmap version 7.2 Manual. Utrecht. Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University, The Netherlands. http://flowmap.geog.uu.nl/ (dostop 1. 7. 2010).

Vanhove, N., Klaassen, L. H. (1987). Regional policy: A European approach, 2 edition. Avebury. Gower Publishing Company Limited, Aldershot.

Vlaj, S. (2006). Pokrajine in decentralizacija Slovenije. Ljubljana. Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES).

Vrišer, I. (ur.) (1999). Pokrajine v Sloveniji. Ljubljana. Vlada RS, Služba za lokalno samoupravo.

Zavodnik Lamovšek, A. (2005). Opredelitev tipov razvojnih regij (MEGA in FUA) za Slovenijo za potrebe preveritve rezultatov projekta ESPON 1.1.1. Izdelano v okviru projekta ESPON 1.1.3. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Zavodnik Lamovšek, A. (2007). Regionalni razvoj v razmerah razvitih informacijskih družb. V: J. Nared (ur.), D. Perko (ur.), M. Ravbar (ur.), A. Horvat (ur.), M. Hren (ur.), L. Juvančič (ur.), I. Piry (ur.), B. Rončević (ur.). Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj (Regionalni razvoj, 1). Ljubljana. Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije za znanost in umetnost, 167–181.

Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Pichler Milanović, N. (2009). Accessibility to public services as a tool to achieve the polycentric regional development in Slovenia. V: M. Vujošević (ur.), Thematic Conference Proceedings. Vol. 1. Belgrade. Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 107–130.