JAVNO DOBRO KOT LASTNIK V ZEMLJIŠKI KNJIGI – KDO JE ŽE TA LASTNIK?
PUBLIC GOOD AS A LAND REGISTRY LISTED OWNER – WHICH OWNER?

Marijana Vugrin

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.195-208

 

Izvleček:

V prispevku so obravnavane pojavne oblike javnega dobra, ki jih danes lahko zasledimo kot lastnike, vpisane v zemljiško knjigo, in se kot prevzet podatek pojavljajo tudi v zemljiškem katastru. Oblikovan je bil vzorec 80 zemljiškoknjižnih vložkov, ki so bili preučeni glede na pojavno obliko naziva javno dobro v listu B zemljiške knjige in glede na pravne podlage za vknjižbo. Izvedena je bila tudi primerjava med podatki o lastniku v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru. Poleg tega je bil opravljen pregled uporabe termina javno dobro v zakonodaji, ki ureja področje zemljiške knjige od leta 1871 do danes. Rezultati preučevanja kažejo, da se kljub določilom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki uvaja pojem zaznambe javnega dobra in ne javnega dobra kot lastnika, ta še danes pojavlja kot oseba, vpisana v listu B zemljiške knjige.

Ključne besede: javno dobro, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, list zemljiškoknjižnega vložka, lastnina

 

Abstract:

This research paper deals with the different forms of public good that are indicated as owners registered in the land registry; a copy of this information can also be found in the land cadastre. A sample of 80 land registry ledgers was assembled; these were examined in terms of the form of the title “Public good” in the B folio of the land registry and of the legal basis for the registration. A comparison of ownership data in the land registry and land cadastre has also been made. Use of the term “public good” in legislation governing the public registry system from 1871 until today has also been examined. The results indicate that The Land Registry Act provisions introduced the annotation of public good, but not public good as an owner; nevertheless, the results show that the latter is still listed as a person registered in the B folio of the land registry.

Keywords: public good, land registry, land cadastre, B folio of the land registry ledger, ownership

 

Literatura / References:

Elektronska zemljiška knjiga. http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal (1. 4. 2010).

Finžgar, A. (1972). Stvarno pravo – lastnina. Ljubljana, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: 305 str.

Humar, M., et al. (1999). Pravni terminološki slovar. Ljubljana, Založba ZRC SAZU: 163.

Hyman, D. N. (1993). Public Finance – A Contemporary Application of Theorx to Policy. Orlando, The Dryden Press: 644 str.

Juhart, M., et al. (2004). Stvarnopravni zakonik s komentarjem. Ljubljana. GV Založba: 1077 str.

Portal prostor – Zemljiški kataster. http://prostor.gov.si/vstop/index.php?id=105 (1. 4. 2010).

Portal prostor – Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. http://prostor.gov.si/vstop/index.php?id240 (27. 6. 2009) (1. 4. 2010).

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (EVA 2010-2011-0040). http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/100331_ZZK_1C_ver2.pdf (16. 4. 2010).

Spende, A. (1937). Zemljiška knjiga: pomen in sestava zemljiške knjige: prošnje, listine, takse, vpisi v zemljiško knjigo. Ljubljana. J. Blasnik: 164 str.

Tratnik, M., Vrenčur, R. (2009). Omejitev lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah. Ljubljana, GV založba: 356 str.

Uredba o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov s podatki zemljiškega katastra. UL RS, št. 718-03/2001-1/2001: 2419.

Ustava Republike Slovenije. UL RS, št. 001-02/89-2/75-33I/1991-I: 1409, UL RS, št. 001-02/97-14/2-42/1997: 2341, UL

RS, št. 001-02/00-16/1-66/2000: 3052, UL RS, št. 001-02/03-2/193-24/2003: 898, UL RS, št. 001-02/04-19/2-6972004: 3091, UL RS, št. 001-02/04-18/1-69/2004: 3089, UL RS, št. 001-02/04-20/1-69/2004: 3087, UL RS, št. 001-02/06-21/1-68/2006: 2950.

Virant, G. (1995). Lastninski koncept javnega dobra v primerjalnem pravu in pri nas. Javna uprava 31, 3: 353–363.

Vugrin, M., et al. (2005). Postopek za izdelavo ugotovitvene odločbe za pridobitev statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – raziskovalna naloga. Ljubljana, Digi data d.o.o., GZ Celje d.o.o., Igea d.o.o., LUZ d.d: 51 f.

Vugrin, M. (2010). Analiza lastninskega stanja kot del strokovne podlage za prostorsko načrtovanje. Magistrska naloga. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja: 160 str.

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN). UL RS, št. 720-02/00-3/6-47/2006: 2024, UL RS, št. U-I-464/06-13-65/2007: 3564.

Volčič, E. (ur.). (1908). Zakoni o javnih knjigah. Ljubljana. Društvo »Pravnik«: 316 str.

Zakon o stavbnih zemljiščih. UL RS, št. 720-04/89-1/37-: 2417.

Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO - UPB1) UL RS, št. 801-01/90-3/141-39/2006: 1682, UL RS, št. 801-01/90-3/150-70/2008: 3026.

Zakona o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini. UL SRS, št. 43-365/1973: 1416.

Zakon o vodah (ZV-1). UL RS, št. 802-01/91-3/16: 67/2002: 3237, UL RS, št. 802-01/91-3/24-57/2008: 2417.

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK). UL RS, št. 720-02/93-1/4-33/1995: 1589.

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). UL RS, št. 720-02/93-1/13-58/2003: 2857, UL RS, št. 720-02/93-1/23-45/2008: 1985, UL RS, št. 720-02-3/2009-16-28/2009: 1188.

Zakon o železniškem prometu. UL RS, št. 326-03/97-8/3 -92/1999: 4349.