ZRAČNO LASERSKO SKENIRANJE IN NEPREMIČNINSKE EVIDENCE
AERIAL LASER SCANNING AND REAL ESTATE DATABASES

Mihaela Triglav Čekada

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.181-194

 

Izvleček:

Zračno lasersko skeniranje, imenovano tudi lidar (light detection and ranging), lahko uporabimo kot samostojno tehniko snemanja ali v kombinaciji z različnimi tipi snemanj (od klasičnih fotogrametričnih snemanj do hiperspektralnih snemanj). Glavna prednost zračnega laserskega skeniranja pred drugimi tehnikami daljinskega zaznavanja je, da
detajle na reliefu neposredno izmerimo in jih ne pridobimo z naknadno restitucijo iz stereoparov. V članku bomo prikazali možnosti uporabe zračnega laserskega skeniranja za obnovo podatkov različnih nepremičninskih evidenc v Sloveniji. Možnost uporabe zračnega laserskega skeniranja pri ažuriranju katastra stavb in zemljiškega katastra še ni opredeljena v zakonskih in podzakonskih predpisih, ki te evidence opredeljujejo. Zato bomo v članku opredelili minimalne pogoje, na podlagi katerih se bomo lahko odločili, ali bomo zračno lasersko skeniranje lahko uporabili v praksi: potrebna natančnost, višina leta in gostota laserskih točk na enoto površine.

Ključne besede: zračno lasersko skeniranje, lidar, natančnost, nepremičninske evidence, kataster stavb, zemljiški kataster

 

Abstract:

Aerial laser scanning, also called lidar (light detection and ranging), can be used as a stand-alone acquisition technique or in combination with other types of aerial surveys (from classic photogrammetric to hyper-spectral). The basic advantage of lidar in comparison with other remote sensing techniques is that the details on the relief are directly measured rather than acquired with additional stereo-restitution. In this paper, we will describe the possibilities of lidar being involved in data acquisition for different real-estate databases in Slovenia. The possibility of applying lidar to the building cadastre and the land cadastre measurements has not been yet defined in the legislation defining these databases. Therefore, we will define the minimal conditions that will enable us to decide if lidar can be applied for those databases in practice: required accuracy, flying height and number of points per m2.

Keywords: aerial laser scanning, lidar, accuracy, real estate databases, building cadastre, land cadastre

 

Literatura / References:

Ahokas, E., Yu, X., Kaartinen, H., Hyyppä, J., Kaasalainen, S., Matikainen, L., Honkavaara, E., Hyyppä, H., Rönnholm, P., Soininen, A. (2005). Quality of laser scanning. EARSeL Workshop ‘3-D Remote Sensing’, 10.–11. junij 2005, Porto, Portugalska (na CD).

Ahokas, E., Yu, X., Oksanen, J., Hyyppä, J., Kaartinen, H., Hyyppä, H., (2005). Optimization of the scanning angle for contrywide laser scanning. ISPRS WG III/3, V/3 Workshop ‘Laser scanning 2005’, Enschede, Nizozemska: 12.–14. september 2005, http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/3-W19/papers/115.pdf (18. 4. 2010)

Artuso, R., Bovet, S., Streilein, A. (2003). Practical methods for the verification of contrywide terrain and surface models. ISPRS, 24 (3/WG13) Workshop ‘3-D reconstruction from arborne laserscanner and InSar data’, Dresden, Nemčija: 8.–10. oktober 2003.

Barborič, B., Triglav Čekada, M., Berk, S., Kosmatin Fras, M. (2008). Metodologija za izboljšavo in harmonizacijo geodetskih podlag za potrebe čezmejnega prostorskega načrtovanja, GIS v Sloveniji 2007–2008, 273–286.

Chasmer, L., Hopkinson, C., Smith, B., Treitz, P. (2006). Examining the influence of changing laser pulse repetition frequencies on conifer forest canopy returns. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 72 (12), 1359–1367.

Crosilla, F., Beinat, A., Visintini, D., Fico, B., Sossai, E. (2005). Likelihood and Accuracy Analysis of 3D Building Models from Airborne Laser Data, Proceedings of Italy-Canada 2005 Workshop on ‘3D Digital Imaging & Modeling: Aplication of heritage, industry, medicine & land’, 17.–18. maj, 2005, Padova, Italija (na CD).

Ding, W. D., Wang, J. L., Li, Y., Mumford, P., Rizos, C. (2008). Time synchronisation error and calibration in integrated GPS/INS systems. Journal of ETRI (Electronics & Telecommunications Research Institute, Korea), 30 (1), 59–67. www.gmat.unsw.edu.au/snap/publications/ding_etal2006d.pdf (20. 1. 2009).

Friess, P. (2006). Toward a rigorous methodology for airborne laser mapping. Proceedings of International Calibration and Orientation Workshop EuroCOW 2006, Španija: 25.–27. januar 2006, Castelldefels.

Gosar, L., Rak, G., Steinman, F., Banovec, P. (2007). Z LIDAR tehnologijo zajeta topografija v hidravličnih analizah vodotokov. Gradbeniški vestnik, 56, 115–123.

Janža, M., Komac, M., Kobler, A., Stojanova, D., Oštir, K., Marsetič, A., Džeroski, S., Gosar, A. (2009). Metodologija ocene višine in gostote vegetacijskega pokrova z daljinsko zaznanimi podatki in možnosti njene uporabe v geologiji. 19. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, marec 2009. Razprave, poročila (Geološki zbornik, 20), 58–61.

Kager, H. (2004). Discrepancies between overlapping laser scanner strips – simultaneous fitting of aerial laser scanner strips. ISPRS, 35–(B1), 555–560.

Katzenbeisser, R. (2003). About the calibration of lidar sensors. ISPRS, 34 (3/W13) Workshop ‘3-D Reconstruction from airborne laser-scanner and InSAR data’, Nemčija: Dresden, 8.–10. oktober 2003, 59–64.

Kobler, A., Zafran, J. (2006). Podatki letalskega lidarskega snemanja in njihova uporaba pri gospodarjenju z gozdom. V: HLADNIK, David (ur.). Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino (Studia forestalia Slovenica, 127). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 83–96.

Kokalj, Ž., Oštir, K., Zakšek, K. (2008). Uporaba laserskega skeniranja za opazovanje preteklih pokrajin – primer okolice Kobarida, GIS v Sloveniji 2007–2008, 321–329.

Kolega, N., Žerjal, A., Krapež, B., Slavec, P. (2008). Uporaba lidarskih podatkov za občinsko prostorsko načrtovanje in upravljanje, GIS v Sloveniji 2007–2008, 267–271.

Legat, K. Skaloud, J. Schaer, P. (2006). Real-time processing of GPS/INS data for on-the-fly quality control in airborne mobile mapping, ENC-GNSS 2006, Velika Britanija: 7.–10. maj 2006, Manchester.

Luethy, J., Stengele, R. (2005). 3D mapping of Switzerland – challenges and experiences. ISPRS WG III/3, V/3 Workshop ‘Laser scanning 2005’, Nizozemska: 12.–14. september 2005, Enschede.

Maas, H.-G. (2003). Planimetric and height accuracy of airborne laserscanner data: User requirements and system performance. Proceedings 49 Photogrammetric Week, Wichmann Verlag, Nemčija.

Oštir, K. (2006). Daljinsko zaznavanje. Založba ZRC, Ljubljana.

Schenk, T. (2001). Modeling and analyzing systematic errors in airborne laser scanners. Technical Notes in Photogrametry No 19, Columbus, The Ohio State University, Department of Civil and Environmental Engineering and Geodetic Science.

Shan, J., Toth, C. K. (2009). Topographic laser ranging and scanning. Taylor & Francis Group.

Skaloud, J., Lichti, D. (2006). Rigorous approach to bore-sight self-calibration in airborne laser scanning. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 61, 47–59.
http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2006.07.003

Thoma, D. P., Gupta, S. C., Bauer, M. E., Kirchoff, C. E. (2005). Airborne laser scanning for riverbank erosion assessment. Remote Sensing of Environment, 95, 493–501.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2005.01.012

Triglav-Čekada, M., Crosilla, F., Kosmatin-Fras, M. (2009). A simplified analytical model for a-priori lidar pointpositioning error estimation and a review of lidar error sources. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 75 (12), 1425–1439.

Triglav-Čekada, M. (2009). Optimizacija metodologije obdelave in analiza natančnosti letalskega laserskega skeniranja pri zajemu geodetskih podatkov za lokalno prostorsko planiranje. Doktorska disertacija, Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Viitanen, K., Hyyppä, H., Hyyppä, J., Rönnholm, P. (2005). The use of laser scanning data in real estate analyses. FIG Commission 9, CIREA in HKIS simpozij ‘Property Valuers Fronting the Triple Bootom Lines of Economic, Environment and Social Conflicts’, Kitajska: Xian 16.–20. oktober 2005.

Wack, R., Stelzl, H. (2005). Laser DTM generation for South-Tyrol and 3D-visualisation. ISPRS, WG III/3, V/3 Workshop ‘Laser scanning 2005’, Nizozemska: 12.–14. september, 2005, Enschede.

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Uradni list RS, 9. 5. 2006, št. 47/2006, 5029–5056.

Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru. Uradni list RS, 29. 1. 2007, št. 8/2007, 719–725.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb. Uradni list RS, 12. 3. 2007, št. 22/2007, 2707–2723.

Pravilnik o prikazu stanja prostora. Uradni list RS, 22. 5. 2008, št. 50/2008, 5406–5407.