ZAŠČITA IN OHRANJANJE VREDNOSTI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
PROTECTION AND CONSERVATION OF THE VALUE OF PUBLIC INFRASTRUCTURE

Albin Rakar, Andrej Mesner, Jurij Mlinar, Niko Šarlah, Maruška Šubic-Kovač

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.242-252

 

Izvleček:

V prispevku sta obravnavana sistem zaščite gospodarske javne infrastrukture na sistemski in izvedbeni ravni ter javna infrastruktura kot del premoženja lokalnih skupnosti. S tem v zvezi so posebej obravnavani položaj in vloga katastra gospodarske javne infrastrukture pri zagotavljanju zaščite in varnosti javne infrastrukture, pri obračunavanju realne amortizacije ter vzpostavitvi novih razmerij med lokalno skupnostjo in izvajalci gospodarskih javnih služb.

Ključne besede: javne gospodarske službe, kataster gospodarske javne infrastrukture, sistem zaščite, premoženje lokalnih skupnosti, preglednost finančnih odnosov

 

Abstract:

This paper discusses the system of public infrastructure protection on the systemic and implementation levels, and public infrastructure as a part of the local community assets. In this regard, special attention is paid to the present position and particular role of the cadastre of public infrastructure in ensuring the protection of public infrastructure, real depreciation accounting and the establishment of new relationships between local community and utility companies.

Keywords: utility companies, cadastre of public infrastructure, system of protection, assets of local communities, the transparency of financial relations

 

Literatura / References:

Direktiva Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij (UL L 318, 17. 11. 2006, str. 17–25).

Goršek, A. (2006). Strokovne podlage za oblikovanje cene pitne vode na območju občine Trebnje. Diplomska naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Jereb, S. (2009). Zagotavljanje preglednosti finančnih odnosov med občinami in izvajalci GJS po prenehanju izkazovanja sredstev v upravljanju. V: Aktualni problemi izvajanja javnih služb in položaja javnih podjetij ter javnih zavodov. Zbornik referatov. UL Pravna fakulteta, Ljubljana, 22–54.

Jereb, S. (2009). Vpliv ZSPDPO in ZPFOLERD na urejanje razmerij med občinami in izvajalci gospodarskih javnih služb po odpravi sredstev v upravljanju. V: Ureditev razmerij med občinami in izvajalci GJS po odpravi izkazovanja infrastrukture kot sredstev v upravljanju: seminar, Ljubljana, 13. maja 2009. Zbornik referatov. Agencija za kadre, d. o. o., Ljubljana.

Kos Grabnar, J., Končnik Kunst, M., Živec, Z., Bobovec, B., Kirn, R. (2008). Uporaba podatkov o gospodarski javni infrastrukturi na področju prostorskega načrtovanja za občinsko raven. Geodetski vestnik 52(4), 822–833.

Mlinar, J. (2008). Prostorski podatki kot pogoj za trajnostno upravljanje gospodarske javne infrastrukture. Geodetski vestnik 52(4), 812–821.

Mlinar, J., Grilc, M., Mesner, A., Puhar, M., Bovha, D. (2006). Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture – ponovni izziv za geodezijo. Geodetski vestnik 50(2).

Pirnat, R. (2009). Vpliv ZJZP in ZJN-2 na izvajanje javnih služb. V: Aktualni problemi izvajanja javnih služb in položaja javnih podjetij ter javnih zavodov. Zbornik referatov. UL Pravna fakulteta, Ljubljana, 11–21.

Rakar, A. (1982). Metode valorizacije komunalnih fondova. Stambena i komunalna privreda 11-12, 37–44.

Rakar, A. (1995). Kataster komunalnih naprav med mojstrsko miselnostjo in računalniško obsedenostjo. Geodetski vestnik 39(3), 215–221.

Rakar, A. (2004). Kataster gospodarske javne infrastrukture: nov naziv, stara miselnost, dodatni problemi. Geodetski vestnik 48(1), 7–17.

Rakar, A. (2000). Inventarizacija in ovrednotenje javne infrastrukture v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Videm-Dobrepolje. Neobjavljeno gradivo. 5 strani + priloge.

Rakar, A. (2009). Pomen in vloga katastrov gospodarske javne infrastrukture pri urejanju medsebojnih odnosov med občino in izvajalci gospodarskih javnih služb. V: Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture v Sloveniji: II. konferenca, Ljubljana. 13. 10. 2009. [Spletna izdaja]. Ljubljana: GURS: MVŠZT.

Rakar, A., Makuc, J. (1985). Valorizacija objektov in naprav komunalne hidrotehnike na osnovi podatkov GPKN, primer mesta Maribor. Geodetski vestnik, 2(3), 91–104.

Rakar, A., Šubic-Kovač, M. (1984). Vloga amortizacije v komunalnem gospodarstvu. Ljubljana: FAGG, Inštitut za komunalno gospodarstvo.

Rakar, A., Bogataj, M., Šubic-Kovač, M. (1981). Metode za vrednotenje komunalne infrastrukture. Ljubljana: FAGG, Inštitut za komunalno gospodarstvo.

Rakar, A., Šubic-Kovač, M., Černe, T., Puhar, M., Mesner, A., Pegan, M., Šuntar, A., Belec, M., Šarlah, N. (2009). Načrt vzpostavitve sistema za zaščito javne gospodarske infrastrukture: zaključno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IGEA, d.o.o.

Stvarnopravni zakonik (UL RS, št. 87/2002).

Šarlah, N. (2009). Zasnova storitve »Pokliči, preden koplješ«. V: Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture v Sloveniji: II. konferenca, Ljubljana, 13. 10. 2009. [Spletna izdaja]. Ljubljana: GURS: MVŠZT.

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (UL RS, št. 37/2008).

Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/1993).

Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 29/1997).

Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/2002).

Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/2007).

Zakon o graditvi objektov (UL RS št. 126/2007).

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (UL RS, št. 127/2006).

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS, št. 53/07 in 65/08).

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/07).