NEPREMIČNINSKE EVIDENCE IN NOVI KOORDINATNI SISTEM V LUČI DIREKTIVE INSPIRE
REAL ESTATE DATABASES AND THE NEW COORDINATE SYSTEM IN RELATION TO THE INSPIRE DIRECTIVE

Mihaela Triglav Čekada, Sandi Berk, Blaž Barborič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.209-216

 

Izvleček:

V resoluciji št. 2 zadnjega simpozija EUREF, ki je bil maja 2009 v Firencah, je poudarjen pomen direktive INSPIRE, pri čemer se zlasti opozarja na pomen Evropskega terestričnega referenčnega sistema 1989 (ETRS89) ter Evropskega vertikalnega referenčnega sistema (EVRS) za to direktivo. Mejnik pri njenem uresničevanju v Sloveniji je pričetek meritev za potrebe vzdrževanja zemljiškega katastra v novem državnem koordinatnem sistemu, torej datum 1. 1. 2008. Slediti pa bo morala še druga faza – prehod na vodenje nepremičninskih podatkovnih zbirk v novem državnem koordinatnem sistemu –, ki zahteva transformacijo vseh nepremičninskih podatkovnih zbirk v nov državni koordinatni sistem. Ker so medsebojno povezane, jih moramo obravnavati kot celoto.

Ključne besede: ETRS, EVRS, INSPIRE, referenčni sistem, transformacija

 

Abstract:

Resolution No. 2 of the last EUREF symposium, held in May 2009 in Florence, highlights the importance of the INSPIRE Directive, along with that of the European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) and the European Vertical Reference System (EVRS) for this directive. A milestone in its implementation in Slovenia is the date January 1 2008, when the survey for the land cadastre database within the new national coordinate system was launched. The second phase has yet to be implemented, i.e. the starting of the maintenance of real estate databases within the new national coordinate system. The second phase requires the transformation of all real estate databases into the new national coordinate system. Because of their interconnectedness, they must be treated as a whole.

Keywords: ETRS, EVRS, INSPIRE, reference system, transformation

 

Literatura / References:

Ažman, I. (2008). Podatkovna infrastruktura na Geodetski upravi Republike Slovenije in INSPIRE. Geodetski vestnik, 52(4), 676–685.

Ažman, I. (2009). Uredba o izvajanju direktive INSPIRE glede metapodatkov. Geodetski vestnik, 53(1), 133–135.

Ažman, I., Petek, T. (2009). Konferenci GSDI in INSPIRE. Geodetski vestnik, 53(3), 620–621.

Berk, S., Bajec, K., Triglav Čekada, M., Fajdiga, D., Mesner, N., Arh, I., Žagar, T., Janežič, M., Fabiani, N., Radovan, D., Stopar, B., Koler, B., Kuhar, M., Sterle, O., Pavlovčič Prešeren, P., Ambrožič, T., Kogoj, D., Savšek, S. (2009). Razvoj DGS 2009 – Prehod na nov koordinatni sistem. Končno poročilo projekta. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije.

Berk, S., Duhovnik, M. (2007). Transformacija podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije v novi državni koordinatni sistem. Geodetski vestnik, 51(4), 803–826.

Berk, S., Janežič, M., Kete, P., Mesner, N., Radovan, D., Rosulnik, P. (2007). Opredelitev postopkov pretvorbe podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije v nov državni koordinatni sistem. Končno poročilo projekta. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije.

Berk, S., Komadina, Ž., Marjanović, M., Radovan, D., Stopar, B. (2003). Kombinirani izračun EUREF GPS-kampanj na območju Slovenije. Geodetski vestnik, 47(4), 414–422.

Berk, S., Kozmus, K., Radovan, D., Stopar, B. (2006). Planning and realization of the Slovenian permanent GPS network. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 113(11–12), 383–387.

Koler, B., Medved, K., Kuhar, M. (2007). Uvajanje sodobnega višinskega sistema v Sloveniji. Geodetski vestnik, 51(4), 777–792.

Medved, K., Kuhar, M., Stopar, B., Koler, B. (2009). Izravnava opazovanj v osnovni gravimetrični mreži Republike Slovenije. Geodetski vestnik, 53(2), 223–238.

Medved, K., Mozetič, B., Berk, S. (2009). 19. simpozij EUREF 2009. Geodetski vestnik, 53(3), 614–616.

Mozetič, B. (2007). Mednarodni projekt Vzpostavitev evropskega prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji. Geodetski vestnik, 51(4), 721–732.

Mozetič, B., Komadina, Ž. (2006). Transformacija!? Geodetski vestnik, 50(1), 105–107.

Petek, T. (2008). Geodezija in direktiva INSPIRE. Geodetski vestnik, 52(4), 668–675.

Petek, T. (2010). Uvodnik k stranem Geodetske uprave v Geodetskem vestniku. Geodetski vestnik, 54(1), 105–106.

Radovan, D. (2007). Razvoj omrežja SIGNAL in tržna vrednost določanja položaja. Geodetski vestnik, 51(4), 793–802.

Rener, R. (2008). Financiranje geodetske stroke iz evropskih finančnih virov. Geodetski vestnik, 52(1), 96–114.

Režek, J., Radovan, D., Stopar, B. (2004). Strategija osnovnega geodetskega sistema. Geodetski vestnik, 48(3), 288–314.

Stopar, B. (2007). Vzpostavitev ESRS v Sloveniji. Geodetski vestnik, 51(4), 763–776.

Stopar, B., Kogoj, D., Ambrožič, T., Kuhar, M., Koler, B., Petrovič, D., Savšek - Safić, S., Pavlovčič Prešeren, P., Kozmus, K., Ferlan, M., Kosmatin Fras, M., Sterle, O., Mesner, N., Pegan Žvokelj, B., Rojc, B., Karničnik, I., Radovan, D., Berk, S., Oven, K. (2005). Zasnova protokola prehoda nacionalne geo-informacijske infrastrukture v evropski koordinatni sistem in raziskava njegovih posledic za različne državne resorje in evidence. Končno poročilo raziskovalnega projekta št. V2-0979 ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2001–2006. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Geodetski inštitut Slovenije.

Triglav Čekada, M., Berk, S., Janežič, M., Barborič, B., Kete, P., Radovan, D., Pegan Žvokelj, B., Brajnik, M., Režek, P. (2008). Podrobna opredelitev protokola prehoda prostorskih podatkovnih zbirk Geodetske uprave RS v nov državni koordinatni sistem. Končno poročilo projekta. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije.

Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 8. 6. 2010 s spletne strani:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:SL:PDF.

Specifications on Coordinate Reference Systems – INSPIRE D2.8.I.1 (19. 12. 2008). Draft Guidelines. INSPIRE Thematic Working Group on Reference Systems. Pridobljeno 15. 4. 2010 s spletne strani: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_Specification_CRS_v3.0.pdf

Stari in novi državni horizontalni koordinatni sistem ter stara in nova državna kartografska projekcija (20. 3. 2008). Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije. Pridobljeno 15. 4. 2010 s spletne strani:
http://e-prostor.gov.si./fileadmin/ogs/Nova_drz_karto_projekcija.pdf

Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN. Uradni list RS, 9. 5. 2006, št. 47, 5029–5056, spr. 20. 7. 2007, št. 65, 9021–9027 – odl. US.

Zakon o infrastrukturi za prostorske infromacije – ZIPI. Uradni list RS, 5. 2. 2010, št. 8, 929–933.